Waarover mogen werkgever en werknemer praten bij een ziekmelding?

06 september 2018

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kader van een ziekmelding en re-integratie slechts beperkt gegevens verwerken. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (21 april 2016) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn. In de gezamenlijke uitleg van de beleidsregels ‘De zieke werknemer'  is een toelichting gegeven op deze beleidsregels. Deze gezamenlijke uitleg is opgesteld door SZW in samenwerking met meerdere direct betrokkenen uit het veld, waaronder de NVAB.

Werkgever en werknemer mogen met elkaar praten over arbeidsmogelijkheden en re-integratie en de uitkomst ervan vastleggen. Maar dat mag alleen in termen van deeltaken en deelfuncties én uitsluitend op initiatief van de werknemer, de werkgever mag er niet naar vragen. 

In de gezamenlijke verklaring roepen de stakeholders de werknemers op om vooral zelf ‘het goede gesprek’ met hun werkgever te beginnen tenzij er zwaarwegende bezwaren tegen bestaan.

De NVAB onderschrijft deze oproep en is van mening dat werkgever en werknemer ook binnen de regels de verzuimbegeleiding vorm kunnen geven. Randvoorwaarde is, dat er tussen werkgever en werknemer een sfeer bestaat die zo’n gesprek-op-initiatief-van-de-werknemer, in vrijheid en zonder dwang mogelijk maakt. De NVAB meent dat waar deze sfeer al bestaat er niets ‘het goede gesprek’ in de weg staat. Daar waar de werknemer zich niet voldoende veilig voelt om te spreken kunnen werkgever en werknemer daar samen aan werken.

Voorts kunnen partijen altijd de bedrijfsarts verzoeken om te adviseren ook vóór de termijn van 6 weken waarbinnen de probleemanalyse moet worden opgesteld.

Nadat de bedrijfsarts geadviseerd heeft over de functionele mogelijkheden en beperkingen van werknemer is er meer mogelijk. Na het advies van de bedrijfsarts kunnen werkgever en werknemer wel gerichter overleggen over de arbeidsmogelijkheden die resteren en daarbij wel de functionele mogelijkheden en beperkingen betrekken.

Lees meer