Uitkomsten onderzoek effect eerder inzetten arbeidsdeskundige

14 juni 2022

Uit eerder onderzoek bleek dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in het WVP-proces van meerwaarde is voor werknemer en werkgever doordat het onder meer bijdraagt aan het verkorten van de verzuimduur. Toch gebeurt het in de praktijk nog beperkt. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wilde nagaan of deze meerwaarde daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Daarom vroegen zij bedrijfsartsen naar hun mening over het eerder betrekken van een arbeidsdeskundige en onder welke omstandigheden dit meerwaarde heeft.

Uit een enquête onder NVAB-leden blijkt onder meer dat 57% van de respondenten vindt dat vroege arbeidsdeskundige inzet bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Download het volledige rapport 'AKC pilot vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen'