Toename consultaties NVIC over bedrijfsongevallen

28 augustus 2018

Uit het jaarverslag van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum* (NVIC) 2017 blijkt dat zij in dat jaar vaker zijn geconsulteerd over bedrijfsongevallen in vergeleking met 2016: “Het NVIC werd geconsulteerd over 685 bedrijfsongevallen, waarbij 713 personen betrokken waren. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2016; het aantal bedrijfsongevallen bedroeg toen 476, met 528 betrokken personen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat bedrijfsongevallen de opmaat kunnen vormen tot grotere calamiteiten.”

 

Preventie 

Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken nog steeds voor. Wanneer in een bedrijf blootstelling aan gevaarlijke stoffen denkbaar is, dient de werkgever meerdere activiteiten uit te voeren, waaronder: opstellen van een RI&E, registratie van gevaarlijke stoffen, voorlichting, instructie en toezicht.

Een belangrijk instrument van de bedrijfsarts is het opstellen en uitvoeren van preventief medisch onderzoek (PMO). Een gericht PMO bij werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, blijkt echter slechts zelden plaats te vinden. Daarom is in mei jl. het addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Dit addendum en de bijbehorende leidraad PMO kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen en uitvoeren van preventief medisch onderzoek bij werkenden die het risico lopen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Direct downloaden: 

Jaarverslag NVIC 2017

Addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden

Zie ook: 

Gezondheidsbewaking van werknemers bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Leidraad PMO, Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden

 

*Het NVIC is het kenniscentrum voor klinische toxicologie in Nederland. Het NVIC informeert artsen en andere professionele hulpverleners over de gezondheidseffecten en de behandeling van acute vergiftigingen.