Toelichting 200 uur Deskundigheidsbevordering

23 november 2017

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden. Deze 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt in dat besluit niet nader ingevuld of verder uitgewerkt. De sociaal geneeskundige verenigingen (KAMG, NVVG en NVAB) hebben echter in 2016 een aantal besluiten genomen die hier direct mee te maken hebben en hieraan nadere invulling geven.

Voor de goede orde, deze besluiten betreffen:

  • Handhaven van de bestaande ICT-systematiek (intercollegiale toetsing) 
  • Handhaven en omzetten van de bekende ODB-tabel in GAIA, waarmee de ODB-tabel wordt geautomatiseerd en menugestuurd. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering.
  • Maximaal 25% (= max 50 uur) geaccrediteerde scholing mag buiten het eigen specialisme worden gevolgd.
  • KAMG, NVVG en NVAB zijn een 'sociaal geneeskundige lijstverbinding' aangegaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus meetelt als scholing binnen het eigen vakgebied. 

De NVAB en aangesloten verenigingen krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen over de herregistratie-eisen voor sociaalgeneeskundig specialisten. De eisen tezamen met de besluiten van de verenigingen worden niet goed begrepen en op verschillende manieren uitgelegd. Een probleem is dat de vroegere beleidsregels van de RGS ten aanzien van dit onderwerp inmiddels zijn ingetrokken en niet meer worden gepubliceerd. Daarnaast krijgen wij signalen dat GAIA nog niet in lijn is met de nieuwe herregistratie-eisen.

Om helder antwoord te geven op de vele vragen, volgt onderstaand een uiteenzetting van de wijze waarop de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in een registratieperiode van 5 jaar ingevuld moet/kan worden binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid. 

De 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten bestaan uit:

  • minimaal 40 uur ICT (intercollegiale toetsing)
  • 160 uur ODB (conform de ODB-tabel in GAIA) en/of geaccrediteerde scholing
  • Van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing wordt 25 uur door visitatie ingevuld
  • En van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag maximaal 50 uur geaccrediteerde scholing buiten het specialisme (sociale geneeskunde) worden gevolgd

Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle ABSG en ABAN geaccrediteerde scholing.