NVAB: preventie centraal

13 oktober 2014

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar, daarover is het SER-advies van 19 september jl. heel duidelijk.

De NVAB schreef op 13 oktober jl. een brief aan de ministers van VWS en SZW over het SER-advies. In haar brief onderschrijft de NVAB een aantal door de SER genoemde knelpunten die verbetering behoeven, namelijk:

 • de duurzame inzetbaarheid van de werkenden in Nederland heeft te lijden onder onvoldoende aandacht voor preventie
 • de toegankelijkheid van de arbeidsgerelateerde zorg schiet tekort voor een substantieel deel van de werkenden
 • arbeid is onderbelicht in de curatieve gezondheidszorg
 • de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts is onvoldoende.

De NVAB laat de ministers weten dat de bedrijfsarts een essentiële rol speelt in de arbeidsgerelateerde zorg. De bedrijfsarts heeft een spilfunctie en beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en het functioneren van werkenden. De bedrijfsarts heeft een positie als de 'linking pin' tussen werkgevers, werknemers en professionals in de curatieve gezondheidszorg.

De NVAB adviseert de ministers om met de volgende verbeterpunten aan de slag te gaan:

 • Verbeteren samenwerking huisartsen - bedrijfsartsen
 • Stimuleren kennis over de 'factor arbeid' bij professionals in de curatieve zorg
 • Academisering van de Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde
 • Invoeren van een vrij toegankelijk Arbeidsomstandighedenspreekuur
 • Verbeteren van de meldingsprocedure van beroepsziekten
 • ontwikkelen en opzetten van Preventiefondsen: De NVAB bepleit het en van preventiefondsen op branche-/sectorniveau
 • Invoeren van en controle op een minimaal basiscontract arbodienstverlening Eisen aan basiscontract
 • Voorkómen juridisering waar het gaat om loonsancties van het UWV
 • Betrekken inkomensverzekeraars bij verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg
 • Instellen Raad van Bedrijfsgeneeskunde
 • Positioneren van de Klinische Arbeidsgeneeskunde
 • Inrichten opleidingsfonds voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om de instroom
 • Opzetten van  pilot-regio's
 • Toezicht en controle op de privacy van werknemers.

In haar brief licht de NVAB deze punten verder toe.

 

Lees verder