NVAB en second opinion

18 september 2015

 In het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet dat momenteel voor advies bij de Raad van State ligt, staat dat aan de werknemer de mogelijkheid moet worden geboden tot het vragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. In de memorie van toelichting wordt gemeld dat de feitelijke organisatie en uitvoering van de second opinion door de dienstverleners zelf moeten worden aangepakt. De NVAB wordt regelmatig benaderd met vragen over haar visie met betrekking tot het uitvoeren van een second opinion.

Het bestuur van de NVAB heeft hierover eerder al de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  1. Het belang van het recht op een second opinion wordt onderschreven en is door de NVAB al vastgelegd in de beroepscode uit 1989 voor situaties “waarin een belangrijk verschil van inzicht bestaat tussen de bedrijfsarts en het aan haar/zijn zorg toevertrouwde individu”.
  2. Voor de praktische uitwerking van de second opinion adviseert de NVAB om aan te sluiten bij hetgeen in de curatieve sector gebruikelijk is. Dat betekent dat verwijzing voor de second opinion bij voorkeur via de bedrijfsarts verloopt die de werkende begeleidt. De bedrijfsarts draagt zorg voor een goede overdracht van de gegevens.
  3. De second opinion kan alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts, en dus niet door een arboarts, een arts in opleiding tot bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige.
  4. De second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werkende, en niet door haar of zijn werkgever.
  5. De second opinion heeft betrekking op het medisch oordeel van de bedrijfsarts en komt niet in de plaats van het deskundigenoordeel van het UWV.
  6. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert ontvangt alle relevante informatie en zal als uitgangspunt ook de werkende zelf onderzoeken, en indien aangewezen de werkplek bezoeken.

Momenteel wordt door OVAL een pilot met de second opinion uitgevoerd. Deze verschilt op een aantal punten van voornoemde uitgangspunten, bijvoorbeeld:

  • Naast de werknemer kan ook de werkgever een second opinion aanvragen (de werknemer beschikt echter te allen tijde over blokkeringsrecht).
  • De second opinion biedt een tweede oordeel over de re-integratie en de re-integratie-inspanningen.
  • De second opinion wordt uitgevoerd op grond van het bestaande dossier en voorziet niet in aanvullend onderzoek bij de werknemer.

NVAB en OVAL hebben afgesproken de resultaten van de pilot wel samen te bespreken om te bezien welke conclusies uit de pilot kunnen worden getrokken voor de uitvoeringspraktijk. Voor de NVAB zijn daarbij de NVAB-uitgangspunten het toetsingskader. Bedrijfsartsen met ervaring bij de second opinion worden uitgenodigd hun ervaringen ten behoeve van de evaluatie te delen met het NVAB-bestuur via nvab@nvab-online.nl.

Voor vragen of knelpunten rondom de pilot second opinion van OVAL kan contact worden opgenomen met het Coördinatiepunt Second Opinion via coordinatiepuntso@wispa.nl of via 013 5944519.