Bedrijfsarts en beoordelen – voordracht Muntendamsymposium 2018

18 december 2018

Op donderdag 6 december jl. hield NVAB-voorzitter Gertjan Beens een voordracht op het Muntendamsymposium van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In zijn voordracht besprak hij hoe de termen bedrijfsarts en beoordelen zich tot elkaar verhouden, onderzoekend of hier een contradictie in schuilt. 

Vormen of vellen?

Beoordelen kent volgens hem twee taalkundige betekenissen, die afgeleid worden van het doel: wordt een oordeel gevormdof geveld? Hij koppelt daar de twee maatschappelijke belangen en doelen aan die onderscheiden worden binnen het domein Arbeid en Gezondheid: 

  1. eerlijke uitvoering van sociale zekerheidswetten (wordt er voldaan aan de polisvoorwaarden van de werknemersregelingen) en 
  2. op preventie en inzetbaarheid gerichte arbeidsgerelateerde zorg. 

Het eerste belang vraagt dat een oordeel geveld wordt over wel of geen rechten, een momentopname, met als metafoor de zwart/wit foto. Bij arbeidsgerelateerde zorg draait het om het vormen van een oordeel ten behoeve van advisering. Deze vorm van beoordelen dient adviserende zorgverlening waarbij continuïteit in tijd en persoon van belang zijn. De metafoor van dit oordeel is een kleurenfilm.

Kernwaarden zijn leidend

De Arbowet positioneert de bedrijfsarts als op preventie gerichte zorgspecialist op het vlak van arbeid en gezondheid. Ook wordt verwezen wordt naar de visie van de beroepsvereniging, waarbij 10 kernwaarden vastgesteld zijn. Zorg staat daarin centraal. Met de privatisering van de sociale zekerheid heeft de bedrijfsarts er een rol bijgekregen: advisering bij ziekteverzuim en re-integratie. Ook al lijkthet daarbij soms te draaien om claimbeoordeling, de bedrijfsarts is en blijft adviseur en handelt vanuit zijn kernwaarden. De KNMG stelt: voor rechtgevend oordelen is in een zorgrelatie geen ruimte. In het NVAB standpunt over ‘claimbeoordeling’ uit 2005 staat dat wat de bedrijfsarts doet bij sociaal medische begeleiding geen claimbeoordeling in juridische zin is. Tot slot wordt op het belang van de samenwerking tussen de verzekeringsarts en bedrijfsarts gewezen en dat zorg voor alle werkenden beschikbaar moet zijn.

Zie ook: