Integraal Kaderbesluit CGS in laatste ronde - wat vindt u?

13 november 2018

Op 19 september jl. stelde het College Geneeskundige Specialismen (CGS) het concept integraal Kaderbesluit als ontwerp vast. Het voornemen om tot één integraal Kaderbesluit voor alle clusters te komen bestaat al sinds het CGS in 2010 ontstond. Dit moet bijdragen aan samenhang tussen de clusters* en aan de ontwikkeling naar interprofessioneel leren en werken. Het Kaderbesluit bevat de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie voor de geneeskundig specialist en voor de erkenning van opleiders, opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten. Het is de bedoeling dat het nieuwe Kaderbesluit na akkoord van de minister per 1 januari 2020 in werking treedt.  

Download het ontwerp kaderbesluit (pdf)

Nieuwe erkenningssystematiek

Hoofdstuk C ‘Erkenning en toezicht’ is inhoudelijk compleet herzien met een nieuwe erkenningssystematiek voor opleidingsorganisaties en opleidingsprofessionals. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geneeskundige vervolgopleidingen ligt nu meer bij het veld zelf. Dit is vanzelfsprekend van groot belang voor alle betrokkenen bij de opleiding bedrijfsgeneeskunde. 

Nu gelegenheid tot inspraak

Het ontwerp Kaderbesluit ligt nu voor aan verschillende partijen, waaronder de NVAB. Dit is de laatste keer dat we inhoudelijk kunnen reageren op het nieuwe Kaderbesluit. Uiterlijk 7 januari 2019 brengen wij advies uit aan het CGS. Uw expertise voor de werkbaarheid in de praktijk is daarbij onmisbaar. Graag nodigen wij belanghebbenden, zoals opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, aios en praktijkopleiders, van harte uit om opmerkingen en/of vragen bij ons in te brengen. Deze kunnen wij dan meenemen in ons advies. 

Wilt u gebruik maken van deze kans uw reactie te geven? Stuur deze dan voor 31 december 2018 via e-mail aan Jacqueline Gerritsen.

Gerelateerd op www.knmg.nl:

Ontwerp Kaderbesluit CGS adviesronde in

Q&A’s nieuwe erkenningensystematiek d.d. 10 oktober 2018 (pdf)

Interview: CGS-voorzitter Fedde Scheele licht nieuwe erkenningensystematiek toe

 

*
Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.
Cluster 2: medisch specialisten
Cluster 3: sociaal geneeskundigen