Inspectie SZW onbekend, maar wel bemind bij bedrijfsartsen

2 november 2021

De mogelijkheid om bij de Inspectie SZW misstanden te melden is bij bijna de helft van de bedrijfsartsen onbekend. Tegelijkertijd zien bedrijfsartsen veel toegevoegde waarde in meer samenwerking met de Inspectie. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête onder onze leden. In totaal vulden 221 bedrijfsartsen de enquête in. Nascholing, webinars/presentaties voor bedrijfsartsen (bijvoorbeeld op de BG-dagen) en nieuwsbrieven zouden volgens de respondenten kunnen zorgen voor meer bekendheid met het werk van de Inspectie SZW.

Melden misstanden niet vanzelfsprekend

Van de bedrijfsartsen die aangeven wel bekend te zijn met het melden van misstanden bij de Inspectie, meldt niet iedereen de misstanden. Bedrijfsartsen vrezen voor de relatie met de klant, zij zien melden als het laatste redmiddel. Melden kan mogelijk leiden tot verstoring van de relatie met de klant, maar er zijn ook voorbeelden dat het leidt tot verbetering van deze relatie en het de bedrijfsarts juist meer mogelijkheden biedt om zijn preventieve taken uit te voeren. De groep die wel eerder gemeld heeft, is daar doorgaans tevreden over. Bijna alle respondenten gaven aan dat zij graag op de hoogte blijven van resultaten van inspecties bij hun klanten. De vraag is vervolgens hoe in die informatiebehoefte te voorzien binnen de juridische randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Suggesties voor het uitwisselen van informatie rond een casus zijn:

  • Zorgdomein
  • Een database, landelijk koppelingssysteem
  • Inspectie die contact legt met arbodiensten of bedrijfsartsen
  • Bedrijfsarts vraagt de informatie op bij de werkgever

Samenwerking NVAB en Inspectie SZW belangrijk voor verbetering arbeidsomstandigheden

Zowel de NVAB als de Inspectie SZW hechten veel waarde aan onderlinge samenwerking, om zo de arbeidsomstandigheden te helpen verbeteren. De Inspectie vanuit haar rol als toezichthouder en de bedrijfsarts vanuit zijn rol als adviseur van werkgever en werknemer. Om zicht te krijgen op hoe bedrijfsartsen en de Inspectie SZW elkaar kunnen versterken bij de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen zijn er verkennende gesprekken geweest tussen de NVAB en Inspectie SZW. Die leidden onder andere tot het uitzetten van de gezamenlijke enquête onder bedrijfsartsen in Nederland afgelopen zomer.

Aantal doden door werken met gevaarlijke stoffen moet omlaag

Het werken met gevaarlijke stoffen leidt in Nederland jaarlijks tot ruim drieduizend dodelijke slachtoffers en meer dan honderdduizend verloren gezonde levensjaren. Dat moet fors omlaag. Daarom zetten de NVAB en de Inspectie nu vervolgstappen om de samenwerking te intensiveren, op basis van de resultaten van de enquête. Het doel is om elkaars rol en mogelijkheden, met name ook op het preventieve vlak te versterken zodat we het aantal slachtoffers door werken met gevaarlijke stoffen kunnen verminderen. We starten met het vergroten van ieders bekendheid. Daarom komt dit onderwerp de komende tijd zowel terug op nascholingen voor bedrijfsartsen als in nieuwsbrieven.

Bedrijfsartsen hebben bij het terugdringen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een belangrijke preventieve taak. Zij adviseren werkgevers van bedrijven onder meer over het voeren van een goede Arbozorg en hoe werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De Inspectie SZW is toezichthouder en richt zich wat betreft chronische blootstelling op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische en sensibiliserende stoffen (CMRS). De inspectie reageert op meldingen, maar voert ook gerichte inspecties uit in bepaalde sectoren. Het uitgangspunt is dat bedrijven door het toepassen van het vier-stappen-model de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo gaan beheersen dat werknemers geen gezondheidsschade (meer) oplopen als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. Er zijn naar schatting 100.000 bedrijven die gebruik maken van gevaarlijke stoffen.

Zie ook