Consultatieronde over wijziging Arbowet: Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken

06 mei 2015

Het NVAB-bestuur roept leden op om gebruik te maken van de consultatieronde voor wijzigingen in de Arbowet. Met de wetswijziging wil minister Asscher van Sociale Zaken onder meer de positie van de bedrijfsarts versterken. Volgens Asscher zijn er rond de positie van de bedrijfsarts een aantal problemen, onder andere onvoldoende ruimte voor professionele beroepsuitoefening.

De wijziging in de wet regelt onder meer dat alle werknemers in Nederland toegang moeten krijgen tot een bedrijfsarts (nu is dat driekwart). Er komen sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst, want het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts vormt wat Asscher betreft een risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Volgens Asscher moet de bedrijfsarts zich toeleggen op zijn adviserende rol bij verzuim van werknemers, zodat werkgevers en werknemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de verzuimbegeleiding. Om meer garanties te bieden voor een goede beroepsuitoefening  door bedrijfsartsen komt er een wettelijk vastgelegd basiscontract met vijf eisen aan dat contract tussen arbodienstverleners en werkgevers:

  1. Mogelijkheid voor de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken.
  2. Second opinion door een andere bedrijfsarts om het handelen transparant en toetsbaar te houden; een groot aantal bedrijfsartsen werkt al zo en de regering wil dat deze goede praktijk voor alle werknemers beschikbaar komt.
  3. Overleg tussen de bedrijfsarts en de medezeggenschap.
  4. Duidelijkheid in het contract over het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
  5. Klachtbehandeling.

De wijzigingsvoorstellen voor de Arbowet heeft de overheid gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Via deze website kunt u reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.

Het NVAB-bestuur ziet veel positieve punten in dit wetsvoorstel, met name als het gaat om de verbetering van de toegang tot de bedrijfarts en de voorstellen met betrekking tot het basis-contract. Wel zijn er een aantal aandachtspunten:

  • In het basiscontract moet ook een betere borging voor het uitvoeren van preventieve activiteiten worden geregeld.
  • De verduidelijking over de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuim van individuele werknemers en de verantwoordelijkheid van de werkgever voor verzuimbegeleiding mag niet tot de conclusie leiden dat de bedrijfsarts geen rol heeft bij de sociaal medische begeleiding van werknemers met verzuim.
  • Met betrekking tot het uitvoeren van een second opinon zijn situaties denkbaar dat het voordelen heeft om de second opinion juist wel te laten uitvoeren door een bedrijfsarts van dezelfde arbodienst/bedrijfsartsengroep.
  • De verplichting tot het melden van beroepsziekten blijft in dit voorstel bij de bedrijfsarts liggen. In lijn met de wijze waarop de verantwoordelijkheden voor het arbobeleid zijn geregeld zou deze verplichting ook bij de werkgever kunnen worden gelegd.

Het bestuur hoort graag de visie van haar leden op bovenstaande en/of andere punten uit het voorstel tot wetswijziging, zodat die meegenomen kan worden in de NVAB-reactie. Uw reactie kunt u sturen naar nvab@nvab-online.nl.

Meer informatie