Arbovisie 2040 in zeven hoofdlijnen

29 juni 2021

Hoofdlijnennota Arbovisie 2040Meer focus op preventie, structureel aandacht voor de factor arbeid in reguliere zorg en verbetering van de naleving van wet- en regelgeving. Dit zijn drie van de zeven hoofdlijnen die het ministerie van SZW beschrijft in de hoofdlijnennota Arbovisie 2040. De inzet op deze hoofdlijnen moet de gezondheid en veiligheid van werkenden te verbeteren. Ook de NVAB leverde inhoud voor de hoofdlijnennota en we zijn blij met de gekozen inzet van het ministerie.

Teveel gezondheidsklachten door werk

SZW constateert dat er nog steeds te veel mensen gezondheidsklachten hebben die aan het werk zijn toe te schrijven en dat het aantal arbeidsongevallen en werkgerelateerd verzuim onverminderd hoog zijn. Dat moet beter en daar moet inzet op de hoofdlijnen aan bijdragen. 

De zeven hoofdlijnen zijn:

  1. Meer focus op preventie 
  2. Meer mogelijkheden eigen regie voor werkenden 
  3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg 
  4. Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving 
  5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid 
  6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk 
  7. Passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling 

De NVAB onderschrijft de gekozen hoofdlijnen die ook terugkomen in ons MVS 2021-2026. Wij zijn ook blij te zien dat SZW expliciet aangeeft de adviezen van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde bij de uitwerking van deze hoofdlijnen in beleid te betrekken, zie pagina’s 3 en 34. De hoofdlijnennota is duidelijk dat het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen leidt tot risico’s voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (pagina 16). Bij de beleidsvoornemens wordt onder andere gezegd richtlijnontwikkeling deels publiek te financieren (pagina 29). 

Vervolg

De hoofdlijnennota Arbovisie 2040 is nu voor advies naar de Sociaaleconomische Raad (SER) gestuurd. Daarna neemt het kabinet een standpunt in en zal SZW de hoofdlijnen in beleid uitwerken. Daarbij worden stakeholders, zoals de NVAB, betrokken. Het mag van ons sneller gaan, maar de gekozen richting is veelbelovend.

Download de Arbovisie 2040 via arboportaal