Aanpassing visitatietarief

17 december 2018

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Net als alle geneeskundige specialisten moeten bedrijfsartsen zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Deze herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Onderdeel van de herregistratie is de visitatie, die door de NVAB wordt ontwikkeld en georganiseerd voor alle bedrijfsartsen in Nederland. Het tarief dat voor visitatie in rekening wordt gebracht is kostendekkend en zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging uit visitatie dienen ter bekostiging van:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen;
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het visitatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit bij het Kwaliteitsbureau NVAB (projectleider, ondersteuning);
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Scorion).

Omdat het aantal visitaties sterk fluctueert door de jaren heen én de beroepsgroep in zijn totaliteit in omvang afneemt, stelde het NVAB-bestuur voor om een continuïteitsreserve op te bouwen ter garantie van voortzetting van de activiteiten, ook bij terugloop van inkomsten. Kernpunt van dit voorstel is een aanpassing van het visitatietarief voor leden en de invoering van een nieuw tarief voor niet-leden. Op 8 november jl. stemde de Algemene Ledenvergadering met dit voorstel in.

Niet-leden worden volgens dezelfde procedure en op basis van dezelfde instrumenten en criteria gevisiteerd als NVAB-leden. Zij betalen vanaf 1-1-2019 een tarief van € 3000,- per visitatie. Leden van de NVAB betalen een lager visitatietarief, omdat zij – door betaling van de verenigingscontributie – jarenlang hebben geïnvesteerd in het (door)ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB in het algemeen en het visitatiemodel in het bijzonder. Het ledentarief bedraagt per 1-1-2019 € 1500,- per visitatie.