Is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing op bedrijfsartsen?

17 januari 2024

Ja en Nee. Bepalend is in wiens opdracht de bedrijfsarts een bepaalde handeling verricht.

Bij handelingen in opdracht van de werknemer (arbeidsomstandighedenspreekuur) vallen bedrijfsartsen wel onder de Wkkgz.

Voor handelingen in opdracht van de werkgever of een andere derde (verzuimspreekuur) is de Wkkgz (hoofdstuk 3) niet van toepassing. Bedrijfsartsen moeten wel een klachtenregeling hebben conform de Arbowet, artikel 14 (tweede lid onder h).

Naast de klachtregelingen volgens de Wkkgz en de Arbeidsomstandighedenwet is er op basis van de Wet op de medische keuringen een separate klachtenregeling voor aanstellingskeuringen. Een keurling kan dan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, 

Voor bedrijfsartsen werkzaam bij een arbodienst geldt dat ook arbodiensten verplicht zijn tot het hebben van een klachtenregeling (artikel 2.9 Arbeidsomstandighedenbesluit). Arbodiensten aangesloten bij OVAL hebben een uniform klachtenreglement.

Lees meer

« Terug naar index