Nieuwsbericht Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden

Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden

De NVAB beschouwt een periodiek ingezet, doelgericht PMO als een essentieel element van arbeidsgezondheidkundig beleid dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. Deze leidraad beschrijft de optimale inrichting en evaluatie van een PMO.

PMO omvat het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek bedoeld in artikel 18 van de Arbowet en in diverse bepalingen van het Arbobesluit. De NVAB-Leidraad PMO is bedoeld als ondersteuning bij de opzet en uitvoering van preventief medisch onderzoek (PMO) van werkende mensen. Daarbij is de bedrijfsarts een centrale en onmisbare professional. Bovendien is hij dé medisch expert bij uitstek als het erom gaat werkgevers en werknemers te adviseren in het oerwoud van preventieve medische onderzoeken die met een commercieel oogmerk aan bedrijven worden aangeboden. Bij PMO voor werkenden vervult de bedrijfsarts een hoofdrol, is een initiator maar ook aanjager en uitvoerder in het PMO-proces.

PMO van werkenden betreft het vrijwillig medisch onderzoek van werkenden, de bespreking met de werknemer van de uitslag, en het op basis hiervan geven van adviezen en uitvoering van of verwijzing voor interventies. PMO kan leiden tot een terugkoppeling op groepsniveau aan het bedrijf.

De NVAB-Leidraad PMO van werkenden voldoet aan de kaders uit de Multidisciplinaire Richtlijn PMO (KNMG, 2013).

Multidisciplinaire Richtlijn PMO (KNMG, 2013)
De KNMG-Richtlijn PMO is bedoeld voor aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. Kernpunten in de richtlijn zijn dat het bij PMO moet gaan om een ‘gerichte opsporing’, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. Ook moet duidelijk zijn op welke doelgroep het PMO zich richt. Cliënten die niet tot de doelgroep behoren of te hoge medische risico’s lopen, dienen een beargumenteerd advies te krijgen om geen PMO te ondergaan. Verder dient de aanbieder c.q. uitvoerder afspraken te hebben met gekwalificeerde ketenpartners bij eventuele doorverwijzing van cliënten voor vervolgacties.

In de richtlijn wordt PMO gedefinieerd als ‘een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen of om een cliënt overige handelingsopties aan te kunnen bieden’. 

PreventieConsult Cardiometabool Risico
In de eerste helft van 2013 voerden bedrijfsartsen een praktijktest uit met het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR). In analogie met het PC CMR voor de huisartsenpraktijk kregen de werknemers van 45 jaar en ouder de online Risicoschatting aangeboden (testuwrisico). Werknemers jonger dan 45 jaar kregen een uitnodiging om de online Leefstijltest (testuwleefstijl) in te vullen. De NVAB voegde aan het PC CMR vragen toe over werkgerelateerde risicofactoren voor CMR. Indien de uitslag van de Risicoschatting of de antwoorden op de Leefstijltest daar aanleiding toe gaven, werd (online) leefstijladvies, begeleiding en/of behandeling aangeboden ter voorkoming van (verdere) gezondheidsschade.

  • Resultaten praktijktest
    De organisatie en uitvoering van het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR) door bedrijfsartsen volgens de Praktijkwijzer PC CMR bleek lastig te realiseren binnen de looptijd van het onderzoek. Het contact tussen bedrijfsartsen en werknemers bleef tijdens deze praktijktest beperkt, omdat de bedrijfsartsen alle werknemers doorverwezen naar de huisarts voor het completeren van het risicoprofiel en de advisering van interventies.
  • Aanbeveling
    Het inzetten van het PC CMR als los instrument is niet aan te bevelen. Kansen voor het PC CMR liggen bij inbedding in een breder PMO, bij een implementatiestrategie via branche-organisaties en arbodiensten en bij het beter benutten van de sleutelrol van de bedrijfsarts voor preventie.

Het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR) is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Nederlandse Hartstichting, de NVAB, de Nierstichting Nederland en het Diabetes Fonds. Voor bedrijfsartsen werd in aansluiting op de deze NHG-Standaard de Praktijkwijzer PC CMR opgesteld. Het PC CMR heeft als doel om personen met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen op te sporen en hen te adviseren, verwijzen of behandelen.

Verder lezen