Procedure om in Frankrijk te gaan werken - Steven Verbeek, ba in Frankrijk -

Achtergrond

Het recht om als (bedrijfs)arts in Frankrijk te werken wordt slechts verkregen nadat de “Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins” (de départementale “KNMG”) dit heeft geaccordeerd. Hiervoor is het invullen van een vragenlijst in tweevoud en het leveren van een aantal verklaringen, kopieën en eventuele vertalingen een vereiste. Pas nà een dergelijke “inscription” kan het arbeidscontract van kracht worden (ontbindende voorwaarde).

Europese regelgeving
Landen van de Europese Unie erkennen onderling m.b.t. bepaalde beroepen elkaars diploma’s.
De basis hiervoor is artikel 25 van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties die berust op de Richtlijn 93/16 van 5 april 1993. Het gaat hier om vrije vestiging van personen en wederzijdse beroepserkenning. Dit geldt ook voor artsen en specialisten zoals bedrijfsartsen. Nederlandse geregistreerde verzekeringsgeneeskundigen kunnen in Frankrijk ook als bedrijfsarts worden ingeschreven want hun titel valt onder dezelfde erkenning als die van bedrijfsartsen.
 
De procedure
Frankrijk kent uitsluitend bedrijfsartsen in loondienst: bij gemeenschappelijke diensten of bij enkelvoudige diensten van (grote) bedrijven. De vrijgevestigde bedrijfsarts komt in Frankrijk niet voor. Om de inschrijving te starten moet er een concept-arbeidscontract zijn: een "projet d'embauche". Dit maakt de toekomstige werkgever. Vervolgens worden aan de départementale "Ordre des Médecins" de aanvraagformulieren voor een "Demande d'Inscription" gevraagd.
Dit is een set met een vragenlijst in duplo met een toelichting waarin de procedure wordt uitgelegd en een groot aantal bewijsstukken wordt gevraagd: kopie paspoort, geboortebewijs, uitgebreid CV, kopie arts-en bedrijfsartsdiploma's, verklaring omtrent het gedrag, CIBG-verklaring etc. Elk niet (mede) in het Frans opgesteld stuk moet door een beëdigde vertaler worden vertaald. Van kopieën wordt vaak waarmerking van de kopie gevraagd. Als alle stukken klaar zijn -dat vergt al gauw 2 maanden- moet het hele pakket in duplo worden opgestuurd naar de Départementale Ordre. Beter is het nog het persoonlijk te brengen.
 
Uitvoering van de inschrijvingsprocedure
Uit eigen ervaring puttend een aantal algemene opmerkingen. Ik heb slechts ervaring in de Loiret maar elders zal het niet (veel) anders gaan.
 1. De bureaucratie is onverbiddelijk. Indien een stuk mist, heeft men de gewoonte het gehele dossier terug te sturen met de vraag om completering.
 2. Boos worden, ook al lijkt je dit nog zo terecht, helpt nooit. Het dossier wordt voorbereid door administratief personeel dat bij de geringste onzekerheid de procedure aanhoudt en om aanvulling of correctie vraagt.
 3. Beperk je tot de formulieren en kopieën waarom gevraagd wordt. Elk ander stuk kan vragen en dus onzekerheid opwekken.
 4. Als je iets nastuurt, doe daar een begeleidend briefje bij.
 5. Lees de toelichting op de vragenlijst (document “Dossier de demande d’inscription médecins”) heel aandachtig door.
 6. Als er kopieën “conforme” worden gemaakt, laat dit doen door de Gemeente, politie of een notaris. Gemeente heeft mijn voorkeur, daar moet je toch naartoe voor een aantal papieren. Vermelding “Copie Conforme à l’original” wenselijk, met datum en stempel(s).
 7. Bij andere kopieën volstaat het om er handgeschreven, gedateerd en gesigneerd op te vermelden “Je certifie sur l’honneur que cette photocopie est conforme au document original”.
 8. Maak een kleuren kopie (scan) voor jezelf van alles wat je opstuurt.
 9. Stuur geen originelen op. Copie Conforme is meestal voldoende. Als het toch moet, dan met het origineel persoonlijk bij de Ordre des Médecins langs gaan.
 10. Vermeld altijd je volledige voornaam; geen roepnaam zoals “Rob” maar “Robert”.
Hoe verder?
De “Conseil de l’Ordre” vergadert elke  maand. Het dossier moet minstens 2 (reken 3 i.v.m. verzendtijd) weken van tevoren worden opgestuurd, in tweevoud. In de week voor de behandeling moet er een gesprek zijn met een lid van de Conseil. Met de “Conseiller” wordt het dossier doorgenomen voor de vergadering. Normaal gesproken is dit een “collegiaal gesprek”.
 
Advies is om op Internet de “Code de déontologie” te raadplegen op de site van de Ordre des Médecins. Deze wet regelt de rechten en plichten van artsen. Hij verschilt erg weinig van de Nederlandse wet- en regelgeving en medische gedragscode. Zie http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf
 
Na de erkenning
Als de erkenning is verkregen:
 • moet er een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Dat gaat heel snel, bij de MACSF kost deze ca.150€ per jaar.
 • krijg je automatisch een "Carte Professionnelle" nadat je je verplichte contributie aan de Ordre des Médecins hebt gedaan. Deze bedraagt (in de Loiret) 300€ per jaar maar nieuwe inschrijvers betalen het eerste jaar de helft.
Wat ik er van vind....na een tiental collega's met de inschrijving geholpen te hebben....
In 15 jaar is de procedure maar weinig geëvolueerd. Bij mijn inschrijving moesten zelfs een kopie van mijn HBS-diploma en van mijn goedkeuring voor militaire dienst worden geleverd. Vertaald uiteraard. Het komt mij zeer overdreven voor dat waar in Nederland een CIBG-erkenning als bedrijfsarts een garantie is voor vakbekwaamheid, alle diploma's nogeens moeten opgestuurd.
Bij de Ordre word ik altijd heel vriendelijk geholpen maar reageren op mails lijkt weinig prioriteit te hebben. Zoals vaak in Frankrijk. Nabellen dan maar.
 
In een volgend blogbericht zal ik wat nader ingaan op de volgende fase: het starten bij de nieuwe werkgever.