Functieprofiel RGS-visitator

Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zorg krijgen van een arts die goed opgeleid, bevoegd en bekwaam is. Daarom is een van de belangrijkste taken van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) om te besluiten over aanvragen voor registratie, herregistratie, opleiding en erkenning van opleiders en instellingen. Daarvoor toetst de RGS periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar. Het toetsen gebeurt door visitatoren. Tegenwoordig worden steeds meer instellingen voor onbepaalde tijd erkend. Zij rapporteren dan zelf elke twee jaar aan de RGS en ontvangen elke vijf jaar een evaluatiebezoek van visitatoren.

Op dit moment loopt de wachttijd voor visitatie op, waardoor nieuwe instellingen pas later kunnen starten met het opleiden van aios. Daarom zoekt de RGS nieuwe visitatoren. Aspirant visitatoren bedrijfsgeneeskunde worden voorgedragen door de NVAB. Hieronder vind je het functieprofiel. 

Wil je graag jouw kennis inzetten om te zorgen voor meer opleidingsinstellingen? Stuur Iris Homeijer, bestuurslid NVAB dan bericht vianvab@nvab-online.nl met een motivatie en cv of voor meer informatie.

Functie eisen

 • heeft de door de registratiecommissie voor visitatoren vastgestelde visitatietraining met goed gevolg gevolgd teneinde de kennis en vaardigheden omschreven in het competentieprofiel visitator te verkrijgen;
 • onderschrijft de missie, visie en waarden van de registratiecommissie;
 • heeft affiniteit met het geneeskundig specialisme/profiel en het werkveld;
 • heeft affiniteit met het kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en de betreffende wetenschappelijke vereniging;
 • heeft minimaal 5 jaar professionele werkervaring (geldt niet voor aios-lid visitatiecommissie).
 • levert hoogstaande werkzaamheid op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze en handelt zonder last of ruggenspraak;
 • ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan (o.a.) op het gebied van visiteren;
 • is geregistreerd in het betreffende specialisten/profiel-register 

Taken

 • bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle relevante documenten;
 • deelt met de andere leden van de visitatiecommissie de analyse van de geleverde informatie;
 • bepaalt met de andere leden van de visitatiecommissie of aanvullende informatie wenselijk is;
 • reserveert voldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie;
 • handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;
 • neemt regelmatig deel aan visitaties (minimaal 2 maal per jaar);

Vaardigheden visitator

 • is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;
 • is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;
 • bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen op;
 • is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren

Procedure

Visitatoren:

 • worden voorgedragen door de betreffende wetenschappelijke vereniging bij de betreffende secretaris
 • de secretaris heeft een oriënterend gesprek met de aspirant visitator waarin wederzijdse verwachtingen worden afgestemd
 • worden door de secretaris vervolgens voorgedragen voor benoeming
 • worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van de RGS
 • worden door het bureau RGS in afschrift aan de betreffende wetenschappelijke vereniging in kennis gesteld van hun benoeming

De visitator bezit de volgende competenties (gebaseerd op de CanMEDS):

I.: Taakinhoudelijk handelen visiteren

De visitator:

 • is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren en deze goed toe te passen;
 • is in staat met een overstijgende blik naar feiten en processen te kunnen kijken zonder details uit het oog te verliezen en kan daartoe hoofd- en bijzaken scheiden;
 • is in staat de betrouwbaarheid en relevantie van de verkregen en gedane bevindingen te beschouwen en te verifiëren;
 • is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;
 • kan relevantie/kwaliteit van het coachingsproces van AIOS' door leden van de opleidersgroep adequaat inschatten en waarderen;
 • is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen
 • logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

II.: Communicatie

De visitator:

 • bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) op;
 • is in staat om op verschillende niveaus met verschillende functies/disciplines binnen de instelling doeltreffend en doelmatig te communiceren en zich hieraan aan te passen;
 • beheerst de daarvoor de noodzakelijke gesprekstechnieken;
 • luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie, en is daarin sensitief voor non-verbale communicatie;
 • is zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen en houdt hiermee in zijn/haar wijzer van communiceren rekening;
 • bezit goed uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;

III.: Samenwerking

De visitator

 • presenteert zich als lid van de visitatiecommissie;
 • is in staat om in teamverband te werken;
 • overlegt doelmatig met collegae visitatoren en andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;
 • draagt bij aan een doelmatige en effectieve samenwerking binnen de visitatiecommissie en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

IV.: Kennis en wetenschap

De visitator:

 • bezit adequate kennis van de toepasselijke regelgeving, o.a. Kaderbesluit, specifiek besluit en Landelijk Opleidingsplan op het terrein van het betreffende medisch
 • specialisme / profiel;
 • bezit adequate kennis en vaardigheid inzake de toepasselijke principes, procedures en technieken van (opleidings)visitatie, ook op het terrein van het betreffende medisch specialisme / profiel;
 • bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis en deskundigheid op het gebied van visiteren;
 • volgt de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en visitatie;
 • ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan op het gebied van visiteren;

V.: Maatschappelijk handelen

De visitator:

 • heeft een brede kijk op de positie van het medisch specialisme / profiel in de instelling en de gezondheidszorg;
 • bevordert de kwaliteit van de opleiding binnen de opleidingsinrichting en de maatschappij als geheel;
 • handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

VI.: Organisatie

De visitator:

 • organiseert zijn activiteiten in het kader van visitatie in balans met zijn professionele en persoonlijke activiteiten;
 • werkt effectief en doelmatig binnen een (plenaire) visitatiecommissie;
 • besteedt de beschikbare middelen voor de visitatie verantwoord;
 • gebruikt informatietechnologie voor een optimale visitatie, en voor bij- en nascholing;

VII.: Professionaliteit

De visitator:

 • werkt op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze;
 • handelt zonder last of ruggenspraak;
 • vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag;
 • kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen;
 • staat open voor feedback en stelt zich lerend op;
 • voert zijn werkzaamheden uit naar de ter zake gebruikelijke ethische normen.

Wil je wezenlijk bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de zorg en de continue verbetering ervan? Stuur Iris Homeijer, bestuurslid NVAB dan bericht vianvab@nvab-online.nl met een motivatie en cv of voor meer informatie.

Zie ook