Functieprofiel RGS-lid

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. De arts heeft dan het recht om de betreffende wettelijke titel te voeren. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen, dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar.

De RGS is een apart bestuurlijk orgaan binnen de artsenfederatie KNMG. Het bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, ongeveer vijftig leden en hun plaatsvervangers (voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen) en ongeveer tien adviseurs waaronder aiossen.

Wil je graag bijdragen aan behoud en verbeterng van de kwaliteit van de zorg? Stuur Iris Homeijer, bestuurslid NVAB dan bericht via nvab@nvab-online.nl voor meer informatie.

Wat ga je doen als RGS-lid?

De taken van de RGS worden uitgevoerd door de leden. Je:

 • adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd binnen de doelstellingen van de RGS;
 • woont desgevraagd zienswijzengesprekken bij en is bereid de RGS te vertegenwoordigen bij juridische procedures;
 • draagt bij aan beleidsontwikkeling van de RGS;
 • geeft uitleg en voorlichting over de werkzaamheden en besluiten van de RGS;

Hoe ziet dat eruit?

De RGS vergadert gewoonlijk 10 keer per jaar op vrijdagmiddag. Deze vergaderingen zijn afwisselend online en op locatie. Een vergadering vraagt enkele uren voorbereiding om de stukken te lezen. Als RGS-lid vergroot je jouw brede inzicht in geneeskundige opleidingen en de kwaliteit ervan. Naast de reguliere bijeenkomsten zijn er themamiddagen over actuele vraagstukken en ontwikkelingen.

Bij de vergaderingen en themabijeenkomsten heb je contact met collega’s of praktijkopleiders uit andere clusters, waarmee je je professionele horizon verbreedt. Je levert een bijdrage aan de kwaliteit van je eigen vak en van andere geneeskundige specialismen.

Wat heb je nodig?

Van de leden wordt deskundigheid verwacht op het taakgebied van de commissie. Dit dient te blijken uit:

 • werkzaam zijn als specialist/profielarts;
 • aantoonbare ervaring en deskundigheid ten aanzien van ten minste één van de taakgebieden van de RGS: opleiding en erkenning, registratie en herregistratie;
 • affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van opleiding en registratie van specialisten/profielartsen;
 • affiniteit met administratieve processen;
 • specialisme- /discipline overstijgende interesse m.b.t. opleiding en registratie;
 • bestuurlijke ervaring;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, (extern gericht naar alle doelgroepen, signalerend, adviserend);
 • goede contacten met betrokkenen in het werkterrein van opleiding en registratie.

Lijkt het je interessant om zo wezenlijk bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van de zorg en de continue verbetering ervan? Neem dan contact op met Iris Homeijer, bestuurslid NVAB via nvab@nvab-online.nl voor meer informatie.