programma 1 juni 2018

Preventie naar een andere diMENSie

Thema dag 2: FIT VOOR WERK

naar programma dag 1 (31 mei)   

08:30 

Ontvangst

Registreren bij de congresbalie

09.15 
Opening
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
09.25 Fit door de NVAB
Dr. Kees van Vliet, bedrijfsarts, directeur NVAB
Toelichting: Beleid en projecten van de NVAB passen binnen onze missie: De NVAB en haar leden wil dat alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg. Deze zorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. Vanuit dat perspectief worden enkele recente ontwikkelingen toegelicht.
09.40
Prof. dr. Pauline Meurs, hoogleraar, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Den Haag en bestuurslid van Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPMG), Erasmus Universiteit, Rotterdam
Toelichting: De RVS agendeert in De Zorgagenda 6 kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit. Het zijn grote woorden, die in De Zorgagenda voor een gezonde samenleving worden vertaald naar zes kernopgaven voor politiek, beleid en praktijk.
In haar lezing zal Pauline Meurs ingaan op deze kernopgaven en de reacties daarop. Deze zijn gebundeld in het essay Gezien en gehoord 17.000 ervaringen met zorg en hulp. Deze is op 8 februari jl. verschenen en is te raadplegen op https://www.raadrvs.nl/
10.20 Duurzame inzetbaarheid gedurende de levensloop (presentatie niet beschikbaar)
Dr. Annet de Lange, lector HRM, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
Toelichting: Gedurende deze presentatie zal Annet de Lange informatie delen over haar onderzoek naar relaties tussen werk, HRM en duurzame inzetbaarheid over de levensloop. Hierbij zal zij het publiek toetsen op hun kennis over succesvol ouder worden op het werk en duurzame inzetbaarheid
Relevante literatuur is terug te lezen via https://scholar.google.nl/citations?user=KnMjd7AAAAAJ&hl=nl&oi=ao en www.nkdi.nl
11.00
Flitspresentaties (Pecha Kucha) door zes onderzoekers met aansluitend bezoek aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, worden gebundeld in een Book of Abstracts

 
11.15 Pauze en informatiemarkt  
11.45 Chronisch ziek: hoe blijf je aan het werk?
Prof. dr. Haije Wind, bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde AMC, en senior onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, Amsterdam
Toelichting: Het aantal werkenden met een chronische ziekte neemt toe. Niet alleen de toename is van belang; het  blijkt  dat personen met een chronische ziekte veel minder vaak werken dan personen zonder chronische ziekte. De noodzaak om op oudere leeftijd te blijven participeren, terwijl de prevalentie van chronische ziekten op oudere leeftijd stijgt heeft geleid tot de ontwikkeling van de richtlijn Chronisch zieken en werk.  Wat kunnen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, en andere artsen bijdragen aan het behoud van werk en de terugkeer naar werk van chronisch zieken? De richtlijn gaat daarnaast in op de vraag welke rol  chronisch zieken zelf kunnen spelen en hoe professionals samen kunnen werken bij hun zorg voor arbeidsparticipatie van chronisch zieke werkenden. De richtlijn is terug te vinden op http://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/publicaties.
12.25 
Flitspresentaties (Pecha Kucha) door zeven onderzoekers met aansluitend bezoek aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, worden gebundeld in een Book of Abstracts.

 
12.40 Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
12.50
Lunch en informatiemarkt 
 
MIDDAGPROGRAMMA
13.50 Eerste ronde parallelsessies 17 t/m 32a (waarbij de sessies 17 t/m 19 doorlopen in de tweede ronde)  
17. Een ander perspectief: reflectie als interventie
Ineke van Werven en Peter van Wenum, beiden bedrijfsarts en lid Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek NVAB
Toelichting: Vanuit de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek verzorgen we een workshop over de thema's die van belang zijn voor het bedrijfsartsenwerk in de praktijk.
 
18. Hoe vind je betrouwbare informatie op het internet?
Prof. dr. Frank van Dijk, em. hoogleraar en Paul Smits, bedrijfsarts en principal educator AMC, beiden Stichting Learning and Developing Occupational Health (LDOH), Hilversum
Toelichting: Het is soms niet eenvoudig om betrouwbare informatie te vinden bij een vraag die je in de praktijk tegenkomt. Vragen kunnen meer algemeen zijn of heel specifiek en gedetailleerd en kunnen gaan over allerlei verschillende onderwerpen. In de workshop concentreren wij ons op inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over de effectiviteit van een behandeling, de prognose van een ziekte, oorzaken op het werk voor een ziekte, de beschikbaarheid van een richtlijn buiten Nederland.
Aan bod komen bijvoorbeeld Google, PubMed, Cochrane Systematic Reviews, evidence-based richtlijnen buiten Nederland, leermaterialen op ons vakgebied, informatie over toxische stoffen, Dynamed Plus en zoekprotocollen.
En dat alles zo praktisch mogelijk!
19. Visitatie 2.0: reflectie centraal (presentatie niet beschikbaar)
Dorit Lademacher, bedrijfsarts, Zenez, Dordrecht en voorzitter Commissie Visitatie Bedrijfsartsen, Sylvia Beijen, bedrijfsarts en drs. Jacqueline Gerritsen, projectleider Visitatie en Opleiding & onderwijs, Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht
Toelichting: Na een succesvolle pilot in 2017 is het Visitatiemodel 2.0 per 1.1.2018 ingevoerd. De nadruk ligt daarbij op Visitatie als educatief model waarbij reflectie op het eigen beroepsmatig handelen centraal staat. Reflectie op eigen ervaringen en competenties betekent communiceren met jezelf waardoor een persoonlijke ontwikkelingscyclus in gang wordt gezet. Deze workshop ondersteunt de deelnemers bij het ontwikkelen van hun reflectievaardigheden. Naast aandacht voor de theoretische aspecten van Visitatie 2.0 is er ruimte voor het praktisch ervaren en oefenen van reflectie.
20. NVAB-Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsartsen
Rocco Kloots, bedrijfsarts en jurist, Arbo Unie Breda en Europoort en Rik Cranendonk, bedrijfsarts, Zorg van de Zaak, 
Toelichting: In een tijd waarin het tekort aan bedrijfsartsen zich steeds indringender doet voelen is 'het veld' naarstig op zoek naar alternatieven voor de bedrijfsarts om vooral de verzuimbegeleiding vorm te kunnen blijven geven. Het immers aan de bedrijfsarts voorbehouden om te adviseren over functionele arbeidsmogelijkheden en -beperkingen. Eén van de in de praktijk gebruikte constructies is die waarbij een basisarts de verzuimbegeleiding uitvoert onder taakdelegatie.
In deze workshop gaan we in op de voorwaarden waarop basisartsen kunnen werken in zo'n setting. Daarbij gaan we in op de wet- en regelgeving maar ook op de normen waaraan goede bedrijfsgezondheidszorg in dergelijke constructies moet voldoen.
21. Neoliberalism and Healthcare
Dr. Thomas Biebricher, politiek-theoreticus, Goethe-Universität Frankfurt, Germany
Clarification: Neoliberalism is a controversial concept as it stands for the unfettered reign of markets for many commentators. If it is aptly described as such, what implications does neoliberalism have for health and healthcare? The workshop aims to discuss both the nature of neoliberalism (whether it is correctly described as the 'reign of markets') as well as its implications for (health) care. The latter pertain not only to the delivery of health care through competitive markets and how they might be set up but also to the patient and what is required/expected of her.
22. Aan de slag met autisme (presentatie niet beschikbaar)
Cees Kan, psychiater, Radboudumc, Nijmegen en Gemmy Peters, Trainer en Maatschappelijk werk, Beter Werken met Autisme, Radboudumc, Nijmegen
Toelichting: Autismespectrumstoornissen (ASS) blijken vaker bij werknemers voor te komen dan we vroeger dachten. Werknemers met ASS lopen vaker vast of vallen uit door veranderingen in hun werksituatie.
ASS wordt bij werknemers meestal pas (te) laat onderkend, waardoor de eigen werkplek niet meer behouden kan worden (geen re-integratie meer mogelijk op het eerste spoor).
Werkgevers kunnen niet voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.
23.  Is komen te vervallen  
24. De UWV Werkwijzer Poortwachter
Eric van der Jagt, adviseur verzekeringsarts, bijzondere zaken, divisie SMZ, UWV, Amsterdam, Karin Baal, landelijk adviseur verzekeringsarts en Yvonne Cernohorsky, verzekeringsarts/beleidsmedewerker, beiden UWV-SMZ Centraal Expertise Centrum, Amsterdam
Toelichting: De nieuwe UWV Werkwijzer Poortwachter vervangt de oude Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. Wat is er nieuw en wat niet? Gaat de werkwijzer de stakeholders meer houvast bieden in het doorlopen van het proces en het inschatten van de uitkomst? 
25. Beroepsziekte melding: de opmaat tot preventief beleid
Ernst Jurgens, bedrijfsarts en klinische arbeids-geneeskundige, KLM Health Services, Luchthaven Schiphol en Bas Sorgdrager, bedrijfsarts en klinisch arbeids-geneeskundige, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC, Amsterdam
Toelichting: Deze workshop ondersteunt u in het verder vergroten van uw bewustwording en kennis m.b.t. het kunnen melden van beroepsziekten. Naast deze professionele verantwoordelijkheid wordt vooral gesproken over de randvoorwaardelijke aspecten en het hoofddoel van een beroepsziektemelding. Immers, niet de melding maar het herkennen van preventie mogelijkheden voor die arbeidssituatie - en daarmee de arbeidsmarktpositie helpen borgen - is het hoofddoel. In deze workshop leert u hoe u dat doet.
 
26. Is komen te vervallen
   
27. De invloed van (organisatie/arbodienst)strategie op de uitvoering van PMO
Prof. dr. Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, coördinator richtlijnen NVAB en drs. Felicia Los, onderzoeker, beiden Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Toelichting: Bedrijfsartsen en organisaties moeten aan preventie werken en in onze wet zit verankerd dat periodiek arbeidsgericht preventief medisch onderzoek wordt aangeboden door de werkgever aan de werknemers. Op welke wijze beïnvloedt de strategie van zowel arbodienst als organisatie wat de bedrijfsarts wel of niet (kan) doen? Wat kunnen bedrijfsartsen doen om de preventie strategie van zowel de klant als hun eigen organisatie of arbodienst in positieve zin te beïnvloeden? Discussies en uitwisseling van ervaringen worden afgewisseld met uitkomsten van interviews met directies van arbodiensten, en de door de bedrijfsarts ervaren beïnvloeding van hun eigen handelen.
 
28.  “Goed, goed gekeurd” Beroepsvervoersgeneeskundige keuringen professioneel uitvoeren
Jan Siebers, bedrijfsarts, Zorg van de Zaak, Rotterdam en klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie en Jaap van Dijk, bedrijfsarts en arts-deskundige Inspectie Leefomstandigheden en Transport (ILT) divisie rail, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag
Toelichting: Na een korte inleiding over de achtergronden van keuringsnormen en het spanningsveld tussen normen en de praktijk volgt een bespreking hoe een vervoersgeneeskundige keuring  kwalitatief uitgevoerd kan worden. Wat is hierbij van belang qua kennis en vaardigheden. Wat is de relatie tussen arbeidsgeschiktheid en veiligheidsgeschiktheid. Enerzijds is duidelijke regelgeving aanwezig, anderzijds is soms handelen in de geest van de regelgeving gewenst. Welke keuzes maak je en waarmee dien je rekening te houden.
Waar kun je terecht bij vragen of twijfelgevallen. 
Aan de hand van casuïstiek proberen we een antwoord te geven op bovenstaande vragen.
 
29.  De herziene richtlijn psychische problemen: wat is NIEUW?
Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts, Radboudumc/Radboud Universiteit Nijmegen en dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker, Universiteit van Tilburg, departement Tranzo, Tilburg
Toelichting: De richtlijn Psychische problemen was aan herziening toe. En dat is nu gebeurd. Wat is er nieuw en anders in deze richtlijn? En hoe helpt deze richtlijn bedrijfsartsen bij het (nog) beter begeleiden van mensen met overspanning & burnout? Dat kunnen de deelnemers horen en toepassen in deze workshop.
30.  Acceptance and Commitment Therapy (ACT): met andere ogen kijken naar gezondheid
Monique Samsen, psycholoog en opleider, Psycholoog Arnhem
Toelichting: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de nieuwste generatie cognitieve gedragstherapie en biedt handvatten om op een andere manier te kijken naar gezondheid. Vanuit deze compassievolle benadering stimuleer je een client om ondanks zijn klachten toch in beweging te komen. Er is in de regel minder strijd of weerstand en meer aandacht voor dat wat het leven op het werk de moeite waard maakt. In de workshop krijg je een introductie in de onderliggende theorie en een interactieve kijk in de keuken: je ervaart zelf wat ACT kan betekenen.
31a.  Richtlijn Kanker en Werk
Cobi Oostveen, bedrijfsarts en bedrijfsarts consulent oncologie
Toelichting: De concept NVAB-richtlijn Kanker en werk is een jaar geleden uitgekomen. Inmiddels is een praktijktest afgerond en geëvalueerd. Mede op basis van deze ervaringen wordt de definitieve richtlijn opgesteld. 
De richtlijn stimuleert de bedrijfsarts een actieve rol te spelen om samen met de werkende met kanker de kansen op een succesvolle en duurzame re-integratie te vergroten. 
Tijdens deze workshop wordt de richtlijn kort samengevat. Aan de hand van casuïstiek wordt gekeken hoe een tweetal vragenlijsten gebruikt kan worden bij gerichte diagnostiek en hoe de inzet van interventies een succesvolle re-integratie kan ondersteunen. 
31b.  Praktische vaardigheden in het objectiveren van psychische klachten
Dr. Sascha Russo, psychiater, Psyon, Amsterdam. Psyon is sponsor BG-dagen 2018
Toelichting: Op praktische wijze worden de mogelijkheden en valkuilen bij het objectiveren van psychopathologie in een setting van bepaling van arbeidsgeschiktheid geschetst. Bij het optimaal bij uw praktijksituatie aansluiten helpt het als u casuïstiek inbrengt.
32a.  SOLK; visie van bedrijfs-en verzekeringsartsen op arbeidsgeschiktheid
Kristel Weerdesteijn, verzekeringsarts i.o. en promovenda, KCVG - VU medisch centrum – UWV, Amsterdam en Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts en senior onderzoeker, VU medisch centrum, Amsterdam
Toelichting: Beoordelingen tussen de bedrijfs- en verzekeringsartsen tav de arbeids(on)geschiktheid komen sterk overeen. Echter, vergeleken met verzekeringsartsen beoordeelden in een dwarsdoorsnede studie bedrijfsartsen patiënten met SOLK vaker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Daarnaast was er een verschil in beïnvloedende factoren bij de beoordeling. De bedrijfsartsen beoordeelden de mensen met SOLK vaker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan de verzekeringsartsen wanneer zij het eens waren met de stelling dat het privé leven de belangrijkste factor was voor de klachten, wanneer zij ook het werkvermogen als verminderd beoordeelden en wanneer zij een psychische diagnose hadden gegeven. Mogelijke verklaringen voor deze verschillen zouden gevonden kunnen worden in het doel van de beoordeling en de relatie met de patiënt. De bedrijfsarts heeft een meer begeleidende rol en de verzekeringsarts heeft meer een beoordelende rol. Dit zou een reden kunnen zijn dat de bedrijfsarts patiënten eerder gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt beoordeeld.
32b.  Colonkanker: prognotische factoren voor terugkeer naar werk
Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts en senior onderzoeker, VU medisch centrum, Amsterdam
Meer informatie volgt, zodra deze beschikbaar is.
 
14.55 Tweede ronde parallelsessies 20 t/m 32b  
16.00 Pauze en informatiemarkt  
16.30 Slotpresentatie
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB
John van der Sanden, cabaretier

 

17.15 Borrel
tot 18.00 uur
Afmelden bij congresbalie