Nieuws

17 december

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Net als alle geneeskundige specialisten moeten bedrijfsartsen zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Deze herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Onderdeel van de herregistratie is de visitatie, die door de NVAB wordt ontwikkeld en georganiseerd voor alle bedrijfsartsen in Nederland. Het tarief dat voor visitatie in rekening wordt gebracht is kostendekkend en zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging uit visitatie dienen ter bekostiging van:

12 december

Donderdag 6 december jl. was de uitspraak van de rechter in het proces tegen de tabaksindustrie. Helaas is de aangifte ongegrond verklaard en komt er geen proces. Dit betekent niet dat de betrokken partijen de strijd tegen de tabaksindustrie staken.

4 december

Laatst stond ik te wachten op het busstation in Amersfoort. Ik zag de chauffeur van een andere lijn klaar voor vertrek zitten. De deur stond nog open. Een jonge vrouw kwam aanrennen. Ik zag haar denken: nèt gehaald.

26 november

​Vrijdag 23 november jl. ondertekende voorzitter Gertjan Beens namens de NVAB het Nationaal Preventieakkoord, samen met ruim 70 partijen. Samen gaan we aan het werk om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. 

20 november

De Long Alliantie Nederland (LAN) wil beroepslongziekten graag onder de aandacht brengen bij zorgverleners en start daarom in de regio Rotterdam met een pilot in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.

16 november

In april is het NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ in gebruik genomen. Uit terugkoppeling door het veld bleek echter dat de tabel ‘al dan niet te delegeren taken’ vragen opriep. De CWR heeft de betreffende items naar aanleiding daarvan bij heroverweging herzien en anders geclassificeerd.

15 november

In samenwerking met opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios ontwikkelt NVAB een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde als leidraad en houvast in de competentiegerichte opleiding. De tweede versie van het toetsboek is nu beschikbaar

15 november

Werk heeft in het leven een andere positie in dan voorheen. Het is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren. Tegelijkertijd komen spanningsklachten, overspanning en burn-out erg veel voor.

14 november

Onlangs kopte de Volkskrant: ‘We moeten patiënten beter uitleggen dat stress ziekmakend kan zijn’. Het artikel stelde dat de relatie tussen stress en hartklachten nauwelijks aandacht krijgt. Er is robuust wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een hoog ervaren niveau van werkstress en het optreden van cardiovasculaire aandoeningen.

13 november

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Deze nieuwe Arbowet trad op 1 juli 2018 in werking. Idealiter weet iedereen wat er precies is veranderd en hoe dat de dagelijkse praktijk beïnvloedt. Nu de wet een aantal maanden officieel van kracht is, maken wij u graag attent op een aantal handige documenten op www.arboportaal.nl/arbozorg. Hier vindt u onder meer een overzicht van wijzigingen, een digitale toolkit en verschillende factsheets. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws