Bedrijfsarts laat TSB liggen

23 mei 2024

Sinds 1 januari 2023 kunnen slachtoffers van ernstige beroepsziekten door blootstelling op het werk gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling geldt nu voor longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Het doel van de TSB is om slachtoffers een kortere en snellere route te bieden naar erkenning van hun beroepsziekte.

Voortgang en uitdagingen van de TSB

In het eerste jaar blijft het aantal aanvragen ver achter bij de prognose. In de kamerbrief beschrijft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, de voortgang van de TSB.

Download de kamerbrief via rijksoverheid.nl

Vastleggen werkrelatie noodzakelijk

In de komende jaren worden meer aandoeningen uitgewerkt die in aanmerking komen voor de TSB. Mensen krijgen pas een vergoeding voor hun ziekte als ze kunnen aantonen dat die werkrelatie er is. Bedrijfsartsen hebben een duidelijke rol bij het voorkomen en vaststellen van beroepsziekten die zowel tijdens als na het werkende leven ontstaan. Dat geldt ook voor stoffengerelateerde beroepsziekten. Uit het eerste jaar van de TSB-regeling blijkt dat het aantal aanvragen achterblijft, maar helaas ook dat bij veel dossiers het vaststellen van de werkrelatie, bijvoorbeeld bij allergisch beroepsastma, onvoldoende is uitgezocht en vastgelegd. Hier ligt een taak voor de bedrijfsarts.

Onderzoek, leg vast en verwijs

Bij deze roepen we alle bedrijfsartsen op om hun taak bij vermoeden van een beroepsziekte op te pakken. Onderzoek een eventuele relatie met het werk, leg het goed vast, en wijs medewerkers op deze regeling.

Zie ook