Deskundigheidsbevordering

Toelichting 200 uur Deskundigheidsbevordering

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden. Deze 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt in dat besluit niet nader ingevuld of verder uitgewerkt. De sociaal geneeskundige verenigingen (KAMG, NVVG en NVAB) hebben in 2016 een aantal besluiten genomen die hieraan nadere invulling geven.

Hieronder staat een uiteenzetting van de wijze waarop de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in een registratieperiode van 5 jaar ingevuld moet/kan worden binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid. 

De 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bestaan uit:

  • minimaal 40 uur ICT (intercollegiale toetsing)
  • 160 uur geaccrediteerde scholing en/of ODB (conform de ODB-tabel in GAIA)  
  • Van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing wordt 25 uur door visitatie ingevuld
  • En van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag maximaal 50 uur geaccrediteerde scholing buiten het specialisme (sociale geneeskunde) worden gevolgd

 

Lijstverbinding tussen NVAB, NVVG en KAMG

Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle ABSG- en ABAN-geaccrediteerde scholing.

KAMG, NVVG en NVAB zijn een 'sociaal-geneeskundige lijstverbinding' aangegaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal-geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal-geneeskundigen en dus meetelt als scholing binnen het eigen vakgebied.