Doelstellingen & activiteiten

De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Missie en doelstelling
De missie van de NVAB is het verenigen van professionele bedrijfsartsen die gericht zijn op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van werkenden en de kwaliteit van arbeidsgerelateerde zorg.

De doelstelling van de NVAB rust op drie pijlers:
1. Het vak: voortgaande ontwikkeling van het vak.
2. Het beroep: voorwaarden scheppen voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.
3. Het profiel: profilering naar werkgevers, werknemers, overheden en andere organisaties.

Om haar doelstellingen te realiseren, ontwikkelt de NVAB de volgende activiteiten:

  • Het formuleren van beleidsdocumenten die de bedrijfsarts en andere belanghebbenden bij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen ondersteunen.
  • Het organiseren van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen en ledenvergaderingen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan organisaties van werkgevers en werknemers, de overheid en andere organisaties die van belang zijn voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
  • Het adviseren op het gebied van opleidingen, bij- en nascholing, alsmede de registratie en herregistratie van bedrijfsartsen.
  • Samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde of aangrenzende gebieden.
  • Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het eigen vakgebied (academisering).
  • Samenwerkingsprojecten met KNMG-federatiepartners.
  • Richtlijnontwikkeling en -implementatie.
  • Het uitvoeren van projecten die de NVAB-missie en -doelstellingen ondersteunen.

Statuten NVAB, versie 25 mei 2021 (goedgekeurd door de ALV d.d. 1 april 2021)

Huishoudelijk Reglement

Jaarverslagen

Gebruik NVAB logo