Herregistratie

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Specialisten moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) registreert een specialist in een specialistenregister.. De inschrijving in dit register is steeds voor een periode van vijf jaar. Als een specialist voldoet aan de eisen voor herregistratie, kan hij/zij zich laten herregistreren voor de volgende registratieperiode. Voldoet een specialist niet aan de gestelde voorwaarden, wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.

Voor meer informatie, zie: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/hoe-werkt-het.htm

Heeft u een vraag over uw herregistratie?
Neemt u dan contact op met de RGS.
Hier vindt u de contactgegevens.

 

Eisen voor herregistratie
Om in aanmerking te komen voor herregistratie, heeft een specialist:

1. zijn/haar specialisme regelmatig uitgeoefend (ten minste 16 patiëntgebonden uur per week); 

2. in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar); 

3. deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

 

Visitatie

Visitatie is de sluitsteen van het kwaliteitsbeleid, als bindend en sturend element voor verdere kwaliteitsverbetering van de individuele bedrijfsarts. Naast opleiding, registratie, nascholing, richtlijnontwikkeling en intercollegiale toetsing geeft visitatie inzicht in sterke en minder sterke punten van het professioneel functioneren.

Inhoudelijk sluiten de visitatie-instrumenten aan bij het Competentieprofiel Bedrijfsgeneeskunde zoals met goedkeuring van de NVAB is vastgesteld door het CSG.

Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het POP bevat een terugblik op de realisatie van de eerder geformuleerde verbeter-/ontwikkeltrajecten gedurende de afgelopen 5 jaar (dit onderdeel vervalt bij de eerste visitatie), en de ontwikkeltrajecten voor de toekomst.

Lees meer

Laatste tweets