Visitatie - Jaarlijkse Evaluatie POP

Per 1 januari 2020 is het nieuwe Kaderbesluit van kracht waarin een nieuwe eis is opgenomen, te weten de jaarlijkse zelfevaluatie (artikel D.11.b). Bij de NVAB is deze eis vertaald naar een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeltrajecten in het POP. Hiervoor is in Scorion een nieuwe vragenlijst opgenomen. Met deze nieuwe vragenlijst wordt het makkelijker om jaarlijks de voortgang op de ontwikkeltrajecten bij te houden en komt er daarmee meer continuïteit in het visitatieproces.

De vragenlijst Jaarlijkse Evaluatie POP wordt als volgt ingevoerd:

1. Bedrijfsartsen die de vorige visitatie vóór 1-1-2020 afrondden en ergens in de komende 5 jaar de volgende visitatie doorlopen:

  • houden jaarlijks schriftelijk (voor zichzelf) bij wat ze hebben ondernomen om de eigen ontwikkeldoelen te realiseren (activiteiten en inspanningen, leerervaringen). Zie ook de Handleiding visitatie, paragraaf 4.2 ‘Tussentijds bijhouden van uw vorderingen in een visitatieportfolio’.
  • hebben zich al aangemeld voor de vervolgvisitatie óf melden zich in de komende jaren daarvoor aan;
  • vullen hierboven genoemde aantekeningen over hun voortgang in in het formulier ‘Terugblik op vorig IVP/POP’. Bij het invullen van deze vragenlijst vermelden zij (voor zover mogelijk) wanneer zij de activiteiten hebben uitgevoerd (jaartal).

Voor de visitatie daarna geldt een andere aanpak. De vragenlijst ‘Terugblik op vorig IVP/POP’ wordt dan vervangen door de zgn. Jaarlijkse Evaluatie POP, waarmee bedrijfsartsen vanaf dat moment jaarlijks hun vorderingen en leerervaringen bijhouden. Dit nieuwe formulier kan de bedrijfsarts t.z.t. zelf toevoegen aan het Scorion-account (na succesvolle afronding van het visitatietraject).

Voorbeeld:
Stel: in december 2017 rondde u uw visitatie af. Uw volgende visitatie vindt in 2022 plaats. U vult dan voor uw visitatie in 2022 het formulier ‘Terugblik op het vorige IVP/POP’ in en vermeldt in dit formulier (zo mogelijk) in welk jaar u welke inspanningen hebt geleverd. 
Nadat u de visitatie in 2022 hebt afgerond, kunt u zelf formulier 9. ‘Jaarlijkse evaluatie POP’ toevoegen. U houdt vanaf dat moment m.b.v. dit formulier jaarlijks bij wat uw vorderingen zijn.

 

2. Gevisiteerden die ná 1 januari jl. hun visitatie afrondden en bij wie de volgende visitatie waarschijnlijk ná 1 januari 2025 plaatsvindt, kunnen nu al zelf het formulier voor de jaarlijkse evaluatie toevoegen via Invoegen > Formulier > 9. POP - Jaarlijkse evaluatie POP.