De vervolgvisitatie

Tijdens de vervolgvisitatie maakt u opnieuw een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP, voorheen Individueel Verbeterplan).

Het POP voor de vervolgvisitatie kent twee onderdelen:
A. Een terugblik op het proces van professionele ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar; hiertoe vult u de vragenlijst ‘Terugblik op het vorige POP/IVP’ in.
B. Een vooruitblik naar de gewenste professionele ontwikkeling in de volgende periode van vijf jaar: hiervoor formuleert u vier ontwikkeltrajecten. Hiertoe vult u de vragenlijst 'Ontwikkeltrajecten voor de toekomst' in.

Ad A. Terugblik op het vorige POP/IVP
Uitgangspunt is uw door de visitatoren geaccordeerde POP/IVP. Aan de hand daarvan bent u aan de slag gegaan om uw ontwikkeldoelen te realiseren. We adviseren u om vanaf het begin een visitatieportfolio bij te houden, waarin u de bewijzen van uw eigen ontwikkeling op een gestructureerde manier verzamelt.
Het tussentijds bijhouden kan eenvoudig gebeuren: met een Word-document of Excel-bestand, dat periodiek kan worden bijgewerkt.
Aan het eind van de vijfjaarsperiode maakt de u de balans op. Dit doet u in de Terugblik op het vorige POP/IVP, dit is een samenvatting van het visitatieportfolio. Hierin zet u per ontwikkeltraject kort op een rijtje:

 • Welke activiteiten of inspanningen u hebt ingezet om het ontwikkeltraject te realiseren;
 • Wat dit alles voor u heeft opgeleverd: wat bent u anders/beter gaan doen, welke inzichten heeft het u opgeleverd, wat wilt u vasthouden voor de toekomst?

Zo maakt u uw eigen professionele ontwikkeling zichtbaar voor de visitatoren.

N.B. De Terugblik op uw vorige IVP kan – afhankelijk van het visitatiemodel tijdens de vorige visitatie – betrekking hebben op twaalf verbeterpunten, zes verbetertrajecten of vier ontwikkeltrajecten (of optioneel zelfs meer dan de genoemde aantallen). U reflecteert op alle eerder geformuleerde punten of trajecten.

Ad B. Ontwikkeltrajecten
Op basis van uw eerdere analyse en met behulp van de instrumenten in het digitale ondersteuningssysteem formuleert u vervolgens vier ontwikkeltrajecten voor de volgende vijfjaarsperiode. Bij ontwikkeltrajecten gaat het om kwaliteitsverbeteringen die van voldoende gewicht zijn en veelal over een langere termijn kunnen worden gerealiseerd.
 

Beoordeling

De beoordeling heeft betrekking op het gehele POP/IVP, dus zowel op de terugblik op het vorige POP/IVP als op de vooruitblik (Ontwikkeltrajecten voor de toekomst).

De beoordeling van de Terugblik op het vorige POP/IVP heeft vooral betrekking op de activiteiten die u heeft ondernomen in de voorbij periode en uw reflectie daarop. Het gaat niet zozeer om de effecten van de inspanningen. Getoetst wordt:

 • Hebt u aannemelijk gemaakt dat u hebt geprobeerd om de geplande ontwikkeltrajecten te realiseren (los van het bereikte resultaat)?
 • Hebt u inzichtelijk gemaakt wat deze inspanningen u hebben opgeleverd c.q. wat u ervan heeft geleerd (op de diverse competentiegebieden)?

Gevraagd wordt dat u over alle ontwikkeltrajecten uit uw vorige POP/IVP een terugkoppeling geeft.

Toetsing van de Ontwikkeltrajecten voor de toekomst vindt plaats op basis van onderstaande criteria:

 • Er zijn minimaal vier ontwikkeltrajecten geformuleerd.
 • Minimaal één ontwikkeltraject (en maximaal twee) heeft betrekking op het competentiegebied Medisch handelen. De resterende ontwikkeltrajecten worden over minimaal twee andere (verschillende) competentiegebieden verdeeld.
 • De ontwikkeltrajecten zijn als volgt uitgewerkt en daardoor evalueerbaar op het moment van de volgende visitatie:
  • planmatig uitgewerkt en geven blijk van procesdenken;
  • goed gefaseerd door de tijd;
  • inspireren de gevisiteerde, doen een beroep op intrinsieke motivatie.

Beide onderdelen, dus zowel de Terugblik op het vorige POP/IVP als de Ontwikkeltrajecten voor de toekomst moeten als voldoende beoordeeld worden. Indien één of beide onderdelen als onvoldoende wordt beoordeeld, dan is de visitatie niet succesvol afgerond.

Rol van de visitatiegroep

De daadwerkelijke voorbereiding van de vervolgvisitatie doet u net zoals in de eerste ronde weer samen met een groep van ten minste vier collega’s.
Samen met uw visitatiegroep doorloopt u weer het traject: u vult individueel de vragenlijsten in en verzamelt de feedback van klanten en cliënten. De resultaten van uw individuele analyse bespreekt u in de visitatiegroep.

Groepsgenoten geven elkaar onderling feedback op diverse momenten in het visitatietraject en ondersteunen elkaar daarmee wederzijds. Dit gebeurt op de volgende momenten:

 1. U geeft elkaar feedback op de twee onderdelen van het POP, dus zowel op de ‘Terugblik op het vorige POP/IVP’ als op de ‘Ontwikkeltrajecten voor de toekomst’.
 2. Daarnaast wisselt u ook de casebeschrijving met uw groepsgenoten uit en bespreekt u deze tijdens één van de groepsbijeenkomsten.

In de Handleiding Kwaliteitsvisitatie staat bovenstaande verder toegelicht. We adviseren u om deze door te nemen voordat u met de voorbereidingen voor de vervolgvisitatie begint.