Vernieuwing visitatiemodel NVAB: invoering visitatie 2.0

Het visitatiemodel van de NVAB is met ingang van 2018 inhoudelijk aangepast en vernieuwd op basis van evaluaties van de voorgaande periode, de modernisering van de beroepsopleiding en de inzichten zoals verwoord in de Missie, Visie en Strategie van de NVAB (2016). De nieuwe invulling van het visitatiemodel wordt aangeduid als visitatie 2.0.

Omdat reflectie op eigen handelen steeds meer als een belangrijke competentie van artsen wordt gezien staat de kwaliteit van reflectie in visitatie 2.0 meer centraal. In de nieuwe opzet wordt de gevisiteerde gevraagd om te reflecteren op een case uit de praktijk. In de casebeschrijving kijkt u terug op uw eigen gedrag in een bepaalde betekenisvolle situatie, met als doel om hiervan te leren voor toekomstige situaties. Voor dit doel zijn een vragenlijst en hulpmiddelen ontwikkeld.

Het instrument ‘dossieronderzoek’ is in de nieuwe opzet komen te vervallen.

In het voorjaar van 2017 is een pilot uitgevoerd (met 30 gevisiteerden in 6 groepen) om de nieuwe invulling uit te proberen. Zowel de gevisiteerden als de visitatoren konden de nieuwe manier van visitatie waarderen. Ze vonden het reflecteren op een eigen case zinvol en inspirerend.

Kortom, visitatie 2.0 is positief ontvangen en is met ingang van januari 2018 ingevoerd. Dit betekent dat alle bedrijfsartsen die nu starten met een visitatietraject (zowel een eerste als vervolgvisitatie) aan het werk gaan volgens de nieuwe invulling.

Voor visitatie 2.0 is ook een vernieuwde Handleiding beschikbaar, die te vinden is op de website van de NVAB op de pagina visitatiedocumenten.

Daarnaast is de terminologie die gebruikt wordt in het visitatiemodel aangepast aan het Besluit Herregistratie specialisten dat met ingang van 2016 van kracht is geworden. In artikel B5 Evaluatie individueel functioneren wordt gesproken over ‘het opstellen en uitvoeren van een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)'. De Commissie Visitatie Bedrijfsartsen vindt deze term ook beter passen bij het educatieve karakter van de visitatie. Dus is:

  • de term Individueel Verbeterplan (IVP) vanaf 2018 vervangen door de term Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).
  • de term ‘verbetertrajecten’ vervangen door ‘ontwikkeltrajecten’.

In de komende jaren worden de termen IVP en POP door elkaar heen gebruikt; dit is onvermijdelijk omdat er nog veel bedrijfsartsen bezig zijn met hun visitatie volgens het ‘oude’ model.