Organisatie

De NVAB is opgericht in 1953 en telt circa 1.660 leden. De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Lees verder over de NVAB

Het NVAB-bestuur bestaat uit negen gekozen leden die de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging.

De NVAB is regionaal georganiseerd in tien kringen die zich vooral richten op nascholing en de toetsing van beleid.

Binnen de NVAB opereren diverse commissies en werkgroepen. Zij adviseren het bestuur over tal van ontwikkelingen in het vakgebied.

Kwaliteitsbureau NVAB verzamelt vakinhoudelijke kennis, selecteert en bundelt die informatie en maakt die knowhow toegankelijk voor bedrijfsartsen. Het Kwaliteitsbureau stimuleert daarnaast het toepassen van evidence based richtlijnen en leidraden door gerichte ondersteuning. De NVAB is aangesloten bij het Guidelines International Network (GIN).

Onze afdeling visitatie onderhoudt de contacten met gevisiteerden en visitatoren, verzorgt de administratie rond visitatie en de inrichting van Scorion.

Beleid

De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden.

Het NVAB-beleid richt zich op:
  • Kwaliteit van de beroepsuitoefening bewaken en bevorderen.
  • Kloof tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg dichten en toegankelijkheid bedrijfsarts optimaliseren.
  • Als medicus bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie.
  • Inzetten op het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve interventies.
  • Bevorderen van de instroom van nieuwe bedrijfsartsen.
  • Bevorderen van de betrokkenheid van de NVAB-leden bij beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
  • Actualiseren en uitbreiden van richtlijnen, leidraden en standpunten voor praktiserende bedrijfsartsen.
  • Implementatie van richtlijngebruik, bijv. via e-learning.

Om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen zijn beleidsdocumenten opgesteld.

Samenwerking

De bedrijfsarts is per definitie een teamspeler. Met andere deskundigen richten bedrijfsartsen zich op gezond werk en duurzame inzetbaarheid. De NVAB werkt daarom samen met verschillende organisaties.

KNMG
De NVAB maakt deel uit van de de landelijke artsenfederatie KNMG. De KNMG bestaat uit zeven beroepsverenigingen (de federatiepartners) die samen de belangen van meer dan 53.000 artsen behartigen.
 
Huisartsen
De NVAB werkt samen met de huisartsen- organisaties LHV en NHG. De intentie voor deze samenwerking staat in een gezamenlijke verklaring.
In de NHG-standaarden is 'arbeid' een vast onderdeel. Ook ontwikkelden NVAB en NHG de LESA  ‘Overspanning en burnout’ (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak).
 
Medisch specialisten
De NVAB is ook betrokken bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor zorgprofessionals. Zie elders op deze site richtlijnen van derden met aandacht voor de gezondheid van werkenden.
 
ABSG
Ook werken we samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG)  in het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG). Dit bureau verzorgt de coördinatie en de administratieve afhandeling van de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. van herregistratie van Sociaal Geneeskundigen door de RGS.

Lees meer over samenwerking met verzekeringsartsen en arboprofessionals.

Contact

NVAB

Churchilllaan 11 (16e etage)

Postbus 2113 | 3500 GC Utrecht

T 030 2040620

Persvragen buiten kantooruren 06 55851968

E nvab@nvab-online.nl

 

Location map