Moeilijke kwesties in de bedrijfsartsenpraktijk (3)

Inleiding
De NVAB-Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek wil bedrijfsartsen graag ondersteunen in moeilijke situaties. Maar wat zijn moeilijke situaties bij de advisering aan werknemers en werkgevers? Hoe herken je ze en wat doe je dan?

Er is meestal niet één goede oplossing of één advies. Bij twijfel kun je het beste samen met een collega nagaan of je mogelijk zaken over het hoofd ziet. Het is ook goed om je te realiseren dat er belangen kunnen zijn. Er is niet voor elke casus specifiek één goede aanpak, wel levert analyse een betere onderbouwing van de gekozen weg.

Onderstaand een voorbeeld, gebaseerd op casuistiek die de NVAB-Vraagbaak werd voorgelegd. Het doel is niet om te zeggen hoe het moet, maar om systematiek aan te brengen in werkwijze, analyse, benoemen van de perspectieven en verschillende waarden en normen om zo te komen tot onderbouwing en meer opties voor je verdere handelen. Dat leidt tot kwaliteitsverbetering en meer duidelijkheid over waarom je tot een bepaalde beslissing en advies kwam. De werkwijze is beschreven in de Methode Moreel Beraad, NVAB 2002.

Casus: Cateringmedewerker met tijdelijke WIA-uitkering
Een cateringmedewerker (43 jaar) krijgt in vervolg op een verzuimperiode van 104 weken sinds 15 maanden een tijdelijke WIA-uitkering. Via haar advocaat geeft zij nu bij haar vroegere werkgever, die een reïntegratie-verplichting heeft, aan dat zij haar eigen werk weer wil hervatten. Ze doet dit op advies van de verzekeringsarts en haar behandelende specialist. Werknemer had polsklachten na CTS operatie, mogelijk door deels werkgerelateerde factoren. De werkgever vraagt aan de bedrijfsarts of opbouw in eigen functie duurzaam mogelijk is zonder dat het werknemer haar gezondheid op den duur gaat schaden.

Hoe nu verder?
Een verklaring afgeven lijkt lastig, dan kan de positie van de werknemer ernstig geschaad worden. Maar de werkgever heeft ook wel recht op een werknemer waar hij van op aan kan, en die niet weer de collega’s en het bedrijf belast met weer uitval.

De bedrijfsarts zet de zaken op een rij, informeert ook nog een keer bij de werkgever, en brengt de casus in bij de ICT.

Van de behandelaar is wel informatie, maar realiseerde deze zich wat de werkbelasting is? Wat was de afweging van de arbeidsdeskundige van het UWV? Is de werksituatie nog hetzelfde of zijn er nu wellicht weer andere mogelijkheden, andere belasting bij het bedrijf? En is ze dan wel flexibel inzetbaar?

Tijdens de ICT wordt doorgenomen:

  1. Ligt het adviesverzoek op het specifieke deskundigheidsterrein van de bedrijfsarts?
  2. Op verzoek van welke partij of partijen wordt het advies gevraagd? Wie bekostigt het verzoek? Voor wie is het verzoek uiteindelijk bestemd?
  3. Ligt het verzoek binnen de reguliere werkafspraken die tussen werkgever en bedrijfsarts / arbodienst zijn gemaakt?
  4. Wat is de doelstelling van het advies?
  5. In welk wettelijk kader wordt dit advies afgegeven? Welke wetten gelden hier?
  6. Wat is de inhoud van het advies: een waardeoordeel of een feitelijk advies?
  7. Is de bedrijfsarts in deze situatie een objectief te achten adviseur?
  8. Kan de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsarts en cliënt of tussen bedrijfsarts en opdrachtgever worden aangetast door het advies?
  9. Voldoet het afgeven van een advies in een bepaalde situatie aan de beroepsnormen van de bedrijfsarts (ethische analyse)?

De bedrijfsarts besluit na de discussie tijdens de ICT dat een voorstel voor proefplaatsing het meest recht doet aan het een kans geven/niet schaden van de werknemer, een reële ‘uitprobeertijd’.

Zijn er andere mogelijke handelwijzen?
Ja die zijn er, en het is goed om ze met collega(s) op een rij te zetten. Weeg de mogelijkheden af aan de hand van de checklist op pagina 4 van de CBE-publicatie Leidraad Medische verklaringen door de bedrijfsarts (NVAB 2010).