FAQ: probleemanalyse

Gerelateerd: Ziektebeoordeling

Bepaalt de werknemer of de probleemanalyse al dan niet aan de werkgever wordt verstrekt?

Ervan uitgaand dat de probleemanalyse geen strikt medische informatie bevat, hoort de bedrijfsarts dit document te delen met werknemer én werkgever. De werknemer kan dit niet verhinderen met een beroep op de privacyregels.

Strikt medische informatie verstrekt de bedrijfsarts uitsluitend met toestemming van de werknemer aan de werkgever.

De werknemer is ingevolge het BW (1) verplicht mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak (pva). De werkgever moet dit pva samen met de werknemer opstellen. Om dit pva te kunnen opstellen stelt de bedrijfsarts in week 6-8 na de ziekmelding een probleemanalyse op en een reïntegratieadvies. (2) Dit oordeel van de bedrijfsarts (analyse + advies) is onontbeerlijkvoor het pva. De werknemer kan dus niet voorkomen dat de conclusies over belastbaarheid en mogelijkheden voor reïntegratie aan de werkgever worden verstrekt.

Noten
(1) Art.7:660a BW.
(2) Art. 7: 658a lid 3 B.W., art.25 WIA en het op dit artikel gebaseerde besluit procesgang eerste en tweede ziektejaar.

« Terug naar index