FAQ: klachtenregeling

3 vragen en antwoorden

1. Wat is de te bewandelen weg bij klachten over een bedrijfsarts?

Dat is afhankelijk van aard en ernst van de klacht. Vanzelfsprekend mag in de meeste gevallen worden verwacht dat de klager zich eerst tot de betreffende bedrijfsarts wendt om de klacht te bespreken. De bedrijfsarts doet er goed aan de klacht alsmede het verloop van gesprek met de werknemer naar aanleiding van die klacht schriftelijk vast te leggen. Als dit tot onvoldoende resultaat leidt kan klager zich wenden tot de leiding van de arbodienst of organisatie waar de bedrijfsarts werkt (eventueel een klachtencommissie).

Voor bedrijfsartsen werkzaam bij een arbodienst geldt dat arbodiensten volgens de certificeringsregeling verplicht zijn tot het hebben van een klachtenregeling. Zelfstandige bedrijfsartsen zijn eveneens verplicht (3) tot het hebben van een klachtenreglement. Zelfstandige bedrijfsartsen die lid zijn van de ZFB kunnen gebruik maken van het Klachtreglement zelfstandige bedrijfsartsen, via ZFB. (4)

Onderstaand wordt per soort klacht de te bewandelen weg aangegeven.

Niet medisch-inhoudelijke klacht
Leidt behandeling van de klacht binnen het klachtenreglement van de arbodienst niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klager (werknemer of werkgever) zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie Arbodienstverlening: adres hier te vinden (via OVAL).
De Geschillencommissie behandelt klachten van werknemers of werkgevers die vinden dat een gedraging van (een werknemer van) een arbodienst jegens hen onbehoorlijk is of hen in hun gerechtvaardigd belang getroffen heeft. De Geschillencommissie behandelt geen klachten die het medisch oordeel of medisch handelen van de bedrijfsarts betreffen. (5)

Klacht over het professioneel handelen van de bedrijfsarts
Betreft de klacht van de werknemer het professioneel handelen van een bedrijfsarts, dan kan een klacht worden ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Klachten kunnen het medisch inhoudelijk handelen betreffen, maar ook bejegeningskwesties, of de gegevensuitwisseling. De werknemer moet de klacht richten aan het binnen het ambtsgebied van de bedrijfsarts gevestigde Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Nadere informatie is te vinden op de website van de tuchtcolleges: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Meningsverschillen over of behoefte aan adviezen over arbeidsgeschiktheid, re-integratie of passend werk
Bij meningsverschillen omtrent of behoefte aan adviezen over arbeidsgeschiktheid, re-integratie of passend werk kan een deskundigenoordeel worden gevraagd bij het UWV. Het UWV geeft op verzoek van een werknemer of werkgever een oordeel over:
• de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer
• de re-integratie -inspanningen van de werknemer
• passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer
• de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Klacht over aanstellingskeuringen
Heeft een potentiële werknemer (meestal is er dan nog geen dienstverband, tenzij er sprake is van functieverandering binnen een bedrijf) een klacht over een aanstellingskeuring, dan kan hij terecht bij de Klachtencommissie Aanstellingskeuringen. Meer informatie over deze commissie is te vinden op www.aanstellingskeuringen.nl.


Noten
(1) Artikel 2.9 aanhef en onder f Arbeidsomstandighedenbesluit.
(2) Op de website van SBCA, Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten vindt u een lijst met de gecertificeerde diensten en verdere informatie over de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’.
(3) Zie bv uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle dd 28-11-2014.                             
(4) ZFB: verenigingzfb.nl                                                        
(5) Artikel 6 Reglement Geschillencommissie Arbodiensten.
 


Lees meer

« Terug naar index

2. Moet een zelfstandige bedrijfsarts een klachtenreglement hebben?

Ook zelfstandige bedrijfsartsen zijn verplicht tot het hebben van een klachtenreglement. Zie bijvoorbeeld Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle dd 28-11-2014.

Zelfstandige bedrijfsartsen die lid zijn van de ZFB kunnen gebruik maken van het Klachtreglement zelfstandige bedrijfsartsen, via ZFB.

« Terug naar index

3. Is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing op bedrijfsartsen?

Ja en Nee. Bepalend is in wiens opdracht de bedrijfsarts een bepaalde handeling verricht.

Bij handelingen in opdracht van de werknemer (arbeidsomstandighedenspreekuur) vallen bedrijfsartsen wel onder de Wkkgz.

Voor handelingen in opdracht van de werkgever of een andere derde (verzuimspreekuur) is de Wkkgz (hoofdstuk 3) niet van toepassing. Bedrijfsartsen moesten al een klachtenregeling hebben conform de Arbowet, artikel 14 (tweede lid onder h).

In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) behorend bij de wijzigingen van de Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat, wordt het klachtrecht voor de werknemer verder geregeld. Deze AMvB wordt op dit moment nog aangepast naar aanleiding van de internetconsultatie die eind 2016 plaatsvond. Oval en NVAB hebben gevraagd om de ‘dubbeling’ van klachtrecht (via Wkkgz en Arbowet) anders te regelen. Zodra deze AMvB bekend is, zullen we erover berichten. In diezelfde AMvB wordt ook de procedure rond de second opinion vastgelegd.

Naast de klachtregelingen volgens de Wkkgz en de Arbeidsomstandighedenwet is er op basis van de Wet op de medische keuringen een separate klachtenregeling voor aanstellingskeuringen. Een keurling kan dan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, 

Voor bedrijfsartsen werkzaam bij een arbodienst geldt dat arbodiensten verplicht zijn tot het hebben van een klachtenregeling. Arbodiensten aangesloten bij OVAL hebben een uniform klachtenreglement.

Zie verder ook op deze site: Waar kan een werknemer/werkgever terecht met een klacht over de bedrijfsarts?

« Terug naar index