Over visitatie

Visitatie heeft betrekking op het individuele functioneren als professional, maar wordt in een zelf samen te stellen groep van collega’s voorbereid en uitgevoerd (vier of vijf deelnemers). De groep kan een deel van de ICT-groep zijn, maar ook enkele collega's uit dezelfde arbodienst of een nieuw te vormen visitatiegroep. Eerst worden de instrumenten individueel ingevuld en daarna in enkele groepsbijeenkomsten besproken en uitgediept, dat alles ter voorbereiding op de formele visitatie: het bezoek van de visitatoren. De formele visitatie vindt plaats gedurende één dagdeel op een door de groep zelf te regelen locatie. Over deze procedure is een instructieboek voor de gevisiteerde beschikbaar.

Persoonlijk Ontwikkelplan
Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Het POP bevat een terugblik op de realisatie van de eerder geformuleerde verbeter-/ontwikkeltrajecten gedurende de afgelopen 5 jaar (dit onderdeel vervalt bij de eerste visitatie), en de ontwikkeltrajecten voor de toekomst. Dit POP is het belangrijkste onderwerp van bespreking met de visitatoren tijdens de formele visitatie.

De uitvoering van visitatie is in handen van Kwaliteitsbureau NVAB. De inkomsten van de vereniging uit visitatie dienen ter bekostiging van:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen;
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het visitatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit bij het Kwaliteitsbureau NVAB (projectleider, ondersteuning);
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Scorion).

Tarieven
Omdat het aantal visitaties sterk fluctueert door de jaren heen én de beroepsgroep in zijn totaliteit in omvang afneemt, heeft de ALV op 8 november 2018 ingestemd met een aanpassing van het visitatietarief voor leden en de invoering van een nieuw tarief voor niet-leden.

Niet-leden worden volgens dezelfde procedure en op basis van dezelfde instrumenten en criteria gevisiteerd als NVAB-leden. Zij betalen vanaf 1 januari 2019 een tarief van € 3000,- per visitatie.
Leden van de NVAB betalen een lager visitatietarief, omdat zij – door betaling van de verenigingscontributie – jarenlang hebben geïnvesteerd in het (door)ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB in het algemeen en het visitatiemodel in het bijzonder. Het ledentarief bedraagt per 1 januari 2019 € 1500,- per visitatie.

Accreditatie
Voor de inspanningen die samenhangen met visitatie worden in totaal 25 accreditatiepunten toegekend (per periode van herregistratie). De voorbereiding op de formele visitatie wordt digitaal ondersteund: elke bedrijfsarts kan instructies en vragenlijsten op een gepersonaliseerde website lezen en invullen. Ook het POP dient daarin te worden ondergebracht. Alleen de betreffende bedrijfsarts heeft toegang tot het eigen domein (en tot de afsluiting van het visitatietraject ook de twee visitatoren).

Nadat de gevisiteerde de visitatie succesvol heeft afgerond én de evaluatievragenlijst heeft ingevuld, worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Voor vragen over visitatie, in relatie tot uw herregistratie, kunt u zich wenden tot het Kwaliteitsbureau NVAB. Voor alle overige vragen rond herregistratie verwijzen we u naar de RGS.

 

Lees verder