Snel terug naar school is veel beter!

Alle leerlingen ‘binnenboord'

De vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ Deze handreiking biedt praktische handvatten om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. De gezamenlijke aanpak van scholen, Jeugdgezondheidszorg en leerplicht staat hierin centraal. Doel is dat alle leerlingen ‘binnenboord blijven’ en zo in staat gesteld worden minimaal een startkwalificatie te halen.

Begeleiding is maatwerk

Uitgangspunt bij de begeleiding van leerlingen met ziekteverzuim is maatwerk, zo mogelijk in de vorm van een individueel re-integratieplan. Een manier van werken die in het bedrijfsleven bij ziekteverzuim al langer gebruikelijk is en waar de bedrijfsarts een adviserende rol heeft bij de terugkeer naar werk. De verwachting is dat de ervaringen van bedrijfsartsen zinvol zijn bij de verzuimbegeleiding van leerlingen. De handreiking biedt dan ook praktische hulpmiddelen die afkomstig zijn uit de bedrijfsgeneeskunde, bijvoorbeeld een verzuimmanagement model en een ontwikkelingsmodel over begeleidingscultuur en de plaats van het verzuimgesprek.

Aanpak schoolziekteverzuim

In het omgaan met schoolziekteverzuim gaat het over vroegsignalering van problematiek, het begeleiden van de zieke leerling en het onderscheid maken tussen ziek en niet ziek, tussen belemmeringen en mogelijkheden. Langdurig en/of frequent schoolziekteverzuim is een probleem. De kans is dan namelijk groot dat er achterliggende problemen zijn. Het duiden van gezondheidsklachten is voor de school echter moeilijk vanwege het ontbreken van medische expertise. Voor dit dilemma is de Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ ontwikkeld. Hiermee kunnen bestuurders en professionals zelf komen tot lokale samenwerkingsafspraken in de aanpak van schoolziekteverzuim.

Downloaden handreiking en hulpmiddelen

Onderstaand vindt u de handreiking en de bijbehorende praktische hulpmiddelen om te downloaden in pdf-format.

Handreiking 'Snel terug naar school is veel beter!’
(AJN, NVAB, oktober 2010)

Bijlagen en Hulpmiddelen
1. Verzuimmanagementmodel uit de bedrijfsgeneeskunde: het belang van verhoging van de verzuimdrempel
2. Het consult bij de jeugdarts
3. Ontwikkelingsmodel bedrijfsgeneeskunde: over begeleidingscultuur en de plaats van het verzuimgesprek
4. Taken en verantwoordelijkheden van partijen in de zorgketen ‘zorg rond ziek gemelde leerlingen'
5. Wet- en regelgeving
6. Relevante literatuur en onderzoeksverslagen

Voor verdere informatie en/of vragen verwijzen wij u naar de AJN >>