Oproep: nieuwe leden voor de Commissie Herregistratie

Door de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten (per 1-1-2016) is een nieuwe rolverdeling tussen het College Geneeskundig Specialismen (CGS), de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de wetenschappelijke vereniging ontstaan. 

De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het accrediteren van de diverse vormen deskundigheidsbevordering (waaronder ICT, ODB en visitatie). Deze taak vergt in de komende jaren veel aandacht en menskracht omdat veel regelgeving (opnieuw) ontwikkeld en geïmplementeerd zal worden. Daarom heeft het bestuur besloten om een Commissie Herregistratie (CH) in het leven roepen, die deze taak kan behartigen.  

In de komende jaren staat het ontwikkelen van accreditatie-regelgeving t.b.v. één van de herregistratie-eisen, te weten de Intercollegiale Toetsing/consultatie (ICT) van bedrijfsartsen, voorop.

Wat vragen we?

  • minimaal drie jaar in het bezit van een geldige registratie als bedrijfsarts;
  • minimaal 16 uur per week werkzaam in de praktijk als bedrijfsartsin de individuele patiënten­zorg en daarmee samenhangende advisering aan bedrijven;
  • aantoonbare affiniteit met kwaliteit en deskundigheidsbevordering;
  • bij voorkeur kennis van de regelgeving rond herregistratie;
  • In afwijking van bovenstaande geldt dat – in het kader van de aansluiting op de opleiding en het Netwerk De jonge bedrijfsarts - één aios of net afgestudeerde bedrijfsarts als bijzonder lid tot de CH kan toetreden. 

Ten behoeve van de continuïteit wordt de CH gedurende het 1ste jaar van haar bestaan voorgezeten door de bestuurder met de portefeuille herregistratie. Daarna benoemdt de CH een voorzitter uit het eigen midden.

Wat levert het u op?

Het lidmaatschap van deze commissie biedt u het volgende:

  • Deelname aan een actieve commissie met een duidelijke en herkenbare output;
  • Een bijdrage leveren aan en invloed kunnen uitoefenen op een onderwerp, dat zeer in ontwikkeling is en alle leden van de NVAB aangaat;
  • Kennisvergaring van inhoudelijke en beleidsontwikkelingen op het terrein van ICT en ODB en aanpalende terreinen (opleiding en visitatie).

Praktisch

De CH komt jaarlijks ca. 4 keer bijeen in Utrecht. Reiskosten worden vergoed. De commissie wordt ondersteund vanuit het Kwaliteitsbureau NVAB door projectleider/ beleidsmedewerker Jacqueline Gerritsen.

NVAB-leden die affiniteit en ervaring hebben met dit thema worden van harte uitgenodigd zich te melden. Het bestuur maakt een keuze uit de kandidaten en zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de commissie, met als criteria o.a. geografische spreiding, werkcontext (dienstverband of zzp-er), leeftijd en expertise.

Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Iris Homeijer, bestuurslid met portefeuille Herregistraite, voorzitter CH (e-mail) of Jacqueline Gerritsen, projectleider visitatie, tel 030-2040620

Uw brief of mail met motivatie en c.v. kunt u sturen naar:  

Kwaliteitsbureau NVAB 
T.a.v. J. Gerritsen
Postbus 2113
3500 GC Utrecht