Zorg voor werkenden in gevaar

18 december 2019

De NVAB is erg bezorgd over de cijfers voor de benodigde instroom in de bedrijfsartsenopleiding. Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 250 artsen moeten instromen in de vervolgopleiding tot bedrijfsarts om in de toekomst aan de behoefte van werkend Nederland te blijven voldoen. Na jaren van zeer lage instroom is deze de laatste jaren weer toegenomen en bedraagt nu ongeveer 100 artsen per jaar. Nog lang geen 250 dus. Door de kloof tussen noodzakelijke en feitelijke instroom komt de arbeidsgerelateerde zorg voor werkenden ernstig in gevaar.

Vijf voor twaalf voor zorg werkenden

Deze cijfers zijn zeer verontrustend. Een tekort aan arbeidsgerelateerde zorg leidt tot meer beroepsziekten, minder arbeidsparticipatie en een verhoogde WIA-instroom. De NVAB roept de ministeries van SZW en VWS dan ook dringend op om verantwoordelijkheid te nemen en samen met het veld te werken aan een nieuw stelsel voor de financiering van de bedrijfsartsenopleiding. Mét financiële bijdrage van de overheid.

Huidige financiering opleiding bedrijfsarts onhoudbaar

De analyse van het Capaciteitsorgaan bekrachtigt het standpunt van de NVAB dat het huidige stelstel van het opleiden tot bedrijfsarts inmiddels onhoudbaar is. De opleiding tot bedrijfsarts neemt door zijn volledig private financiering een uitzonderingspositie in. Dit staat in schril contrast met de financiering en facilitering door de overheid van andere opleidingen, zoals huisartsen, medisch specialisten of jeugdartsen.

Door private financiering van de opleiding wordt de instroom in het specialisme volledig aan marktwerking overgelaten. Het rapport van het capaciteitsorgaan toont onweerlegbaar aan dat marktwerking en private sturing op instroom in de bedrijfsartsenopleiding tekort schieten. Het roer moet om. De overheid moet ook financiële verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van bedrijfsartsen. Zodat ook in de toekomst voldoende kwalitatief goede arbeidsgerelateerde zorg beschikbaar is voor alle werkenden in Nederland.

23 december 2012: Ook de KNMG ziet deze ontwikkeling. Mede daarom ondersteunen zij de oproep van geneeskundestudenten om de instroom in de basisopleiding te verlagen en meer opleidingsplekken te creëren voor specifieke geneeskundige specialismen.

Zie ook

https://capaciteitsorgaan.nl/capaciteitsplan-2021-2024/