NVAB-standpunt spreekuurcontacten nog steeds van kracht

31 juli 2020


Onderstaande advies is ingegaan op 18 juni en op dit moment (d.d. 31 juli) nog steeds actueel. Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid.


Half mei heeft de overheid een stapsgewijze versoepeling van de corona-maatregelen bekend gemaakt. Enerzijds is er meer ruimte geboden om face-to-face contact in contactberoepen (waaronder bedrijfsartsen) te laten plaats vinden. Anderzijds is het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken nog steeds van kracht. In de praktijk zal er daarom altijd sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
De basisregel blijft dan ook: ‘Werk zoveel als mogelijk vanuit huis en houdt dus spreekuur op afstand.’ Maar goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat je als bedrijfsarts daarmee onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.

Afwegingskader
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken. Een afwegingskader voor gezond en veilig werken is opgesteld door het AMT en kun je hier lezen. Wij dringen er bij iedereen op aan hier goed kennis van te nemen en ernaar te handelen.

Veilig werken
In geval één-op-één spreekuurcontact plaatsvindt moeten de RIVM-adviezen ‘Veilig werken bij contactberoepen’ worden opgevolgd. Hygiënemaatregelen, afstand houden en een gezondheidscheck zijn daarbij de basis. Indien hieraan voldaan wordt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig.

Als je als bedrijfsarts zelf tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of één-op-één spreekuurcontact medisch verantwoord is.

Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Lees meer