NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd- november 2021

29 november 2021


Onderstaand advies is ingegaan vanaf 12 november 2021 en vervangt daarmee het advies van 25 september 2021 en alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Het blijft tot nader order van kracht, de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 brengt voor dit standpunt geen wijzigingen met zich mee. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 


De huidige algemene maatregelen en adviezen zijn erop gericht verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen en adviezen die op dit moment (blijven) gelden voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen zijn o.a.: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’, ‘Houd 1,5 meter afstand’ en ‘blijf de basisregels opvolgen’. Daarnaast kunnen organisaties desgewenst teruggrijpen op (onderdelen uit) het Generiek kader coronamaatregelen van vóór 25 september 2021. Voor alle maatregelen met toelichting zie de RIVM-site.

Extra aandachtspunten voor contactberoepen
Ook bij contactberoepen blijft er sprake van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop. Naast de basismaatregelen kunnen dan extra maatregelen worden ingezet, zoals de gezondheidscheck en werken op afspraak. Het dragen van een mondkapje is voor de bedrijfsarts en cliënt verplicht indien afstand houden niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek en/of biometrisch onderzoek. 

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het huidige advies is ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Bedrijfsartsen zijn zorgverleners met een contactberoep. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.[1] Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Professionele verantwoordelijkheid en afweging
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken en de gepaste maatregelen te treffen.[2] 


[1] Denk aan situaties waarbij de bedrijfsarts middels spreekuur op afstand onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen of bij (beroepsgerichte) keuringen.

[2] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever die strenger kunnen zijn dan bovenstaande.


Lees meer