NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd- maart 2022

18 maart 2022


Onderstaand advies is ingegaan vanaf 15 maart 2022 en vervangt daarmee alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 


De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet op 15 maart jl. bekend gemaakt dat er per direct verder wordt versoepeld. Het kabinet is voornemens om per 23 maart veel van de resterende maatregelen te laten vervallen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het thuiswerkadvies is komen te vervallen. Het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken.

Extra aandachtspunten voor contactberoepen
Bedrijfsartsen zijn zorgverleners met een contactberoep. Er gelden geen corona-regels meer voor contactberoepen. Dat neemt niet weg dat er altijd sprake moet zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Voor kwetsbare groepen mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 zijn er aanvullende adviezen. Wanneer de situatie daarom vraagt kunnen maatregelen worden ingezet, zoals het dragen van een mondkapje.

Type spreekuur: Professionele verantwoordelijkheid en afweging
Het blijft altijd de professionele verantwoordelijkheid en kritische afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken wat betreft het type spreekuur en indien nodig de gepaste maatregelen te treffen.[1]


[1] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever. De NVAB is van mening dat de bedrijfsarts, naar zijn professionele oordeel (en in overleg met werknemer), het type spreekuur moet kunnen bepalen.


Lees meer