NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd- december 2021

20 december 2021


Onderstaand advies is ingegaan vanaf 19 december 2021 en vervangt daarmee alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 


De huidige algemene maatregelen en adviezen zijn erop gericht de verspreiding van de omikronvariant op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december 2021 tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaan.

De maatregelen en adviezen die op dit moment (blijven) gelden voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen zijn o.a.: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’, ‘Houd 1,5 meter afstand’ en ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ en ‘blijf de basisregels opvolgen’. Daarnaast kunnen organisaties desgewenst teruggrijpen op (onderdelen uit) het Generiek kader coronamaatregelen van vóór 25 september 2021. Voor alle maatregelen met toelichting zie de RIVM-site.

Extra aandachtspunten voor contactberoepen
Ook bij contactberoepen blijft er sprake van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop. Naast de basismaatregelen kunnen dan extra maatregelen worden ingezet, zoals de gezondheidscheck en werken op afspraak. Er geldt een mondkapjesplicht.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het huidige advies is ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Bedrijfsartsen zijn zorgverleners met een contactberoep. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.[1] Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Professionele verantwoordelijkheid en afweging
Vanzelfsprekend moeten fysieke spreekuren zoveel mogelijk beperkt worden. Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en kritische afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze daarin te maken en de gepaste maatregelen te treffen.[2] 


[1] Denk aan situaties waarbij de bedrijfsarts middels spreekuur op afstand onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen of bij (beroepsgerichte) keuringen.

[2] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever. Zo kan een arbodienst besluiten dicht te gaan. De NVAB is van mening dat een bedrijfsarts,  indien dat naar diens oordeel noodzakelijk is, een fysiek spreekuur moet kunnen houden.


Lees meer