NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd per 25 september

28 september 2021


Onderstaand advies is ingegaan vanaf 25 september 2021 en vervangt daarmee het advies van 15 juli 2021 en alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 


De huidige algemene maatregelen en adviezen zijn erop gericht verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen en adviezen die op dit moment (blijven) gelden voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen zijn o.a.: ‘Blijf thuis bij klachten en laat u testen’, ‘Hanteer de hygiënemaatregelen’, ‘Ventileer voldoende’, en ‘Heb aandacht voor risicogroepen’. Voor alle maatregelen met toelichting zie de RIVM-site. Per 25 september 2021 is de verplichting van de anderhalvemeterregel losgelaten,net als de gezondheidscheck.

Overgangsfase ‘geef elkaar de ruimte’
Organisaties kunnen, totdat landelijk het niveau waakzaam bereikt is, overwegen om de anderhalvemeterregel en/of andere maatregelen te blijven handhaven als de situatie daarom vraagt en toelaat. Dit kan bijvoorbeeld wanneer organisaties te maken hebben met onvoldoende beschermde mensen die tot de risicogroepen behoren. De uitgangspunten voor afstand houden en doorstroming zijn te vinden in het generiek kader van vóór 25 september 2021.

Maatregelen voor contactberoepen
Ook bij contactberoepen blijft er sprake van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop. Dan kan overwogen worden een aantal maatregelen in stand te houden zoals de afstandsregel, preventief gebruik van een mondkapje wanneer afstand houden niet mogelijk (bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek en/of biometrisch onderzoek) en de gezondheidscheck.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het huidige advies is ‘Werk thuis als het kan en op locatie als dat nodig is’. Goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Bedrijfsartsen zijn zorgverleners met een contactberoep. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.[1] Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Professionele verantwoordelijkheid en afweging
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken en de gepaste maatregelen te treffen.[2] 


[1] Denk aan situaties waarbij de bedrijfsarts middels spreekuur op afstand onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen of bij (beroepsgerichte) keuringen.

[2] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever die strenger kunnen zijn dan bovenstaande.


Lees meer