NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd per 15 juli

15 juli 2021


Onderstaand advies gaat in op 15 juli 2021 en vervangt daarmee het advies van 26 juni 2021 en alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 

De Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus zijn erop gericht verdere verspreiding tegen te gaan. Na het versoepelen van de coronamaatregelen op 26 juni zijn de besmettingscijfers drastisch gestegen.

Tijdens het coronadebat van 14 juli heeft het kabinet daarom aangekondigd weer terug te gaan naar het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ventilatie wordt toegevoegd aan de basisregels en anderhalve meter afstand blijft de allesbepalende norm.

Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zal er daarom nog steeds sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het advies dat tijdens de lockdown was ingesteld ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ is opnieuw van kracht. Maar goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Bedrijfsartsen zijn zorgverleners met een contactberoep. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.[1] Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Professionele verantwoordelijkheid en afweging
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken.[2] Een afwegingskader voor gezond en veilig werken bij contactberoepen is opgesteld door het AMT. Wij dringen er bij iedereen op aan hier goed kennis van te nemen en ernaar te handelen. Als je als bedrijfsarts zelf tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of één-op-één spreekuurcontact medisch verantwoord is.

Veilig werken
In geval één-op-één spreekuurcontact plaatsvindt moeten de RIVM-adviezen worden opgevolgd. Het ‘generiek kader coronamaatregelen’ geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Uitgangspunten zoals 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen, ventilatie, en de gezondheidscheck vormen nog steeds de basis.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij niet voldaan kan worden aan de 1,5 meter-norm. In dat geval moeten naast de generieke uitgangspunten ook de ‘extra aandachtspunten voor contactberoepen’ worden opgevolgd. 

Mondkapjesplicht
Vanaf 26 juni is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen. Op plaatsen waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht wel gelden. Ook in elke consult-situatie waarin de 1,5 meter-regel niet kan worden nageleefd dient een mondkapje gedragen te worden. Denk daarbij aan lichamelijk onderzoek en/of biometrisch onderzoek. Bedrijfsarts en cliënt dienen dan beiden een mondkapje te dragen.


[1] Denk aan situaties waarbij de bedrijfsarts middels spreekuur op afstand onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen of bij (beroepsgerichte) keuringen.

[2] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever die strenger kunnen zijn dan bovenstaande.


Lees meer