NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd per 14 oktober

14 oktober 2020


Onderstaand advies is geactualiseerd op 14 oktober 2020. Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid.


Op 13 oktober heeft de overheid de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zal er daarom nog steeds sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
De basisregel blijft ook nu: ‘Werk zoveel als mogelijk vanuit huis en houd spreekuur op afstand.’
Máár goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat je daarmee als bedrijfsarts onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt. Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Afwegingskader
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken.[1] Een afwegingskader voor gezond en veilig werken bij contactberoepen is opgesteld door het AMT. Wij dringen er bij iedereen op aan hier goed kennis van te nemen en ernaar te handelen.

Veilig werken
In geval één-op-één spreekuurcontact plaatsvindt moeten de RIVM-adviezen worden opgevolgd. Het ‘generiek kader coronamaatregelen’ geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen, ventilatie, en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij niet voldaan kan worden aan de anderhalvemeternorm. In dat geval moeten naast de generieke uitgangspunten ook de ‘extra aandachtspunten voor contactberoepen’ worden opgevolgd. [2]

Als je als bedrijfsarts zelf tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of één-op-één spreekuurcontact medisch verantwoord is.

Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.


[1] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever.

[2] Zolang de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen is een mondmasker niet nodig. Als tijdens spreekuurcontacten de 1,5 meter regel niet kan worden nagekomen (zoals tijdens biometrie of lichamelijk onderzoek) dienen bedrijfsarts en cliënt beide een mondmasker te dragen. Een medisch mondkapje heeft daarbij de voorkeur maar ook een niet-medische volstaat’.


Lees meer