NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd per 1 december

1 december 2020


Onderstaand advies is geactualiseerd op 1 december 2020. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.

Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid.


Op 13 oktober heeft de overheid de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zal er daarom nog steeds sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
De basisregel blijft ook nu: ‘Werk zoveel als mogelijk vanuit huis en houd spreekuur op afstand.’
Máár goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat je daarmee als bedrijfsarts onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt. Datzelfde geldt voor (beroepsgerichte) keuringen.

Afwegingskader
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken.[1] Een afwegingskader voor gezond en veilig werken bij contactberoepen is opgesteld door het AMT. Wij dringen er bij iedereen op aan hier goed kennis van te nemen en ernaar te handelen.

Als je als bedrijfsarts zelf tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of één-op-één spreekuurcontact medisch verantwoord is.

Veilig werken
In geval één-op-één spreekuurcontact plaatsvindt moeten de RIVM-adviezen worden opgevolgd. Het ‘generiek kader coronamaatregelen’ geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Uitgangspunten zoals 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen, ventilatie, en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij niet voldaan kan worden aan de 1,5 meter-norm. In dat geval moeten naast de generieke uitgangspunten ook de ‘extra aandachtspunten voor contactberoepen’ worden opgevolgd.  Daarbij zijn bedrijfsartsen - als zorgverleners - binnen de contactberoepen uitgezonderd van de plicht een mondmasker te dragen tijdens consulten. Dat laat onverlet dat in elke consult-situatie waarin de 1,5 meter-regel niet kan worden nageleefd toch een mondmasker gedragen dient te worden. Denk daarbij aan lichamelijk onderzoek en/of biometrisch onderzoek. Bedrijfsarts en client dienen dan beiden een mondkapje te dragen.[2]

Mondkapjesplicht publieke ruimten per 1 december
Op 1 december gaat de ‘Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19’ voor de komende drie maanden in. Deze heeft onder meer betrekking op het dragen van mondkapjes in alle publieke binnenruimten. In gangen en wachtruimten is het dragen van een mondkapje dan wel voorgeschreven indien iemand zich verplaatst door de ruimte. Wanneer iemand op één plek blijft zitten, bijvoorbeeld in een wachtruimte, is dit niet verplicht, tenzij het lokaal anders bepaald is. Vanzelfsprekend moet ook dan voldaan worden aan de 1,5 meter-regel. Wanneer iemand zich verplaatst, moet eerst het mondkapje weer volledig opgezet worden.


[1] We realiseren ons dat m.n. bedrijfsartsen in loondienst daarbij ook te maken hebben met keuzes en beleid van hun werkgever.
[2] Een medisch mondkapje voor de bedrijfsarts heeft daarbij de voorkeur maar ook een niet-medische volstaat.


Lees meer