NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ gepubliceerd

15 juni 2020

Op de algemene ledenvergadering van 11 juni is het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ (NVAB, juni 2020) aangenomen. Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ opgenomen. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd. Een bijzondere vorm van taakdelegatie, supervisie, wordt in een apart deel uitgewerkt.

Taakdelegatie bij verzuimbegeleiding, preventie en overige activiteiten
In de dagelijkse praktijk werkt de bedrijfsarts veelvuldig samen met andere functionarissen bij het adviseren van werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. In deel 1 van het standpunt Taakdelegatie is taakdelegatie aan niet-artsen beschreven. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is nu taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd.

Supervisie
In deel 2 komt taakdelegatie aan artsen- ofwel supervisie-  aan bod. Behalve bedrijfsartsen leveren ook (basis)artsen zorg die behoort tot de taken van de bedrijfsarts. Een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts –aios bedrijfsgeneeskunde- als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts, -anios) mag alle taken van de bedrijfsarts uitsluitend uitvoeren onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie.

Helderheid over taakdelegatie en supervisie
Het nieuwe standpunt biedt duidelijkheid over de mogelijkheden van delegatie van taken door de bedrijfsarts aan niet-artsen en artsen (supervisie), met oog voor de kwaliteit van de zorg voor en advisering aan werkenden en organisaties. In het stuk wordt beschreven welke taken wanneer, aan wie en onder welke voorwaarden door de bedrijfsarts kunnen worden gedelegeerd. Uitvoering van taakdelegatie moet plaatsvinden binnen wettelijke en tuchtrechtelijke kaders. Het document geeft een overzicht van de voorwaarden en vereisten bij taakdelegatie en supervisie.

Zo is één van de eisen aan de supervisor van de aios dat deze didactische vaardigheden moet bezitten door daartoe gevolgde en daarop gerichte bij- en nascholing. Dat betekent dat ten minste een tweedaagse didactische basisscholing gevolgd moet zijn. *

* Het NVAB- bestuur heeft een overgangsperiode vastgesteld. Iedere bedrijfsarts die als supervisor van een aios bedrijfsgeneeskunde optreedt dient vóór 1 januari 2025 de tweedaagse scholing te hebben gevolgd.

Lees meer: