NVAB advies verlengd tot 20 mei: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

24 april 2020

In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB eerder een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Dat advies is nu verlengd tot 20 mei. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.
 
Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Arboverpleegkundigen hebben als BIG-geregistreerde zorgprofessionals hun eigen professionele verantwoordelijkheid. Met het bestuur van de V&VN heeft daarom afstemming plaats gevonden, zij onderschrijven onze lijn. De V&VN zorgt voor communicatie met hun eigen achterban. Ook vond ruggespraak plaats met de brancheorganisatie OVAL en netwerkorganisatie KoM.

Advies spreekuren verlengd tot woensdag 20 mei 2020

Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de NVAB bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.
 
Wanneer het contact zich vanwege dit NVAB-advies beperkt tot een telefonisch spreekuur, zal de bedrijfsarts de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de bedrijfsarts besluiten dat in een specifieke situatie een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen. In dat geval zal hij geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.


Aansluitend bij de verlenging van algemene preventiemaatregelen die het kabinet heeft bepaald op advies van het RIVM, is het advies verlengd tot 20 mei 2020. Daarna volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.
 

Lees ook: