Projecten in uitvoering

Kwaliteitsbureau NVAB werkt op dit moment aan:
 

 

Over de ontwikkeling van richtlijnen
Richtlijnontwikkeling draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen. Het doel hiervan is beroepsziekten, werkgebonden aandoeningen en onnodig ziekteverzuim te voorkómen en reïntegratie van zieke werknemers, wellicht op een aangepaste manier, te bevorderen.
Ontwikkeling van richtlijnen

Van richtlijn naar routine: implementatie NVAB-richtlijnen
Naast het opstellen van richtlijnen houdt de NVAB bezig met het bevorderen van het daadwerkelijke gebruik ervan: de implementatie in de praktijk.
Van richtlijn naar routine: implementatie NVAB-richtlijnen

De 'factor arbeid' in multidisciplinaire richtlijnen
Hoewel werk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van sommige ziektebeelden en veel ziekten leiden tot beperkingen en arbeidsongeschiktheid, is daar in de meeste multidisciplinaire richtlijnen tot voor kort nauwelijks aandacht voor geweest. Datzelfde geldt voor de positieve effecten van werk bij de behandeling van sommige aandoeningen, bijvoorbeeld depressie. De laatste jaren is hier een kentering in te zien. Arbeid, als onderdeel van maatschappelijke participatie, wordt steeds meer als een belangrijke factor bij de aanpak van gezondheidsproblemen gezien. Multidisciplinaire richtlijnen moeten daarom ook hiervoor sturing in het handelen bieden. In 2004 heeft de NVAB samen met het CBO een eerste Blauwdruk ‘Arbeid in richtlijnen’ uitgebracht (in 2010 verscheen de tweede update). Het doel hiervan is om bedrijfsartsen en richtlijnontwikkelaars handvatten te bieden voor het systematisch betrekken van werkaspecten in richtlijnen. Vanaf dat moment zijn er in toenemende mate richtlijnen beschikbaar gekomen waarin deze methode beproefd is. Mede door een bijdrage vanuit het Ministerie van SZW (ingegeven door het advies van de Gezondheidsraad over de 3B-richtlijnen) is in het door het Ministerie van VWS gefinancierde ZonMw Programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) extra aandacht gekomen voor het opnemen van de Factor Arbeid in multidisciplinaire richtlijnen.
Klik hier voor een overzicht van NVAB-participatie.

Sterk naar werk
Ziek en mondig in de eerste lijn. Versterken van zelfmanagement U weet het ongetwijfeld: Iemand met een ziekte of handicap krijgt vaak met zoveel instanties en personen te maken, dat het moeilijk is om daarbij zelf de regie te houden. Terwijl die zelfregie essentieel is voor de duurzame zelfstandigheid een werknemer. Soms is iemand onnodig lang uit het arbeidsproces omdat de factor arbeid in het hulpverleningsproces onvoldoende belicht wordt, terwijl arbeid een heel positief effect op het ziekteproces kan hebben.
Sterk naar werk

Multidisciplinaire richtlijn Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)
Moeheidsklachten komen veel voor maar gaan vaak vanzelf weer over. Bij sommige patiënten blijft de vermoeidheid echter lang aanhouden, zonder dat er een duidelijke oorzaak gevonden wordt. Soms raakt de patiënt in een neerwaartse spiraal waarbij het functioneren steeds verder achteruitgaat. Bij mensen in het arbeidsproces kan dit tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid leiden. Als er sprake is van ernstige vermoeidheidsklachten die ten minste zes maanden bestaan en niet aan een herkenbare ziekte kunnen worden toegeschreven, kan er sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Patiënten met CVS lopen in de praktijk vaak tegen allerlei problemen aan. Zij worden aangemoedigd om actief te blijven, maar dat ervaren ze juist als erg belastend. Ook in het contact met hulpverleners stuiten ze geregeld op onbegrip, hetgeen de gevoelens van machteloosheid versterkt. Gebleken is dat er een grote variatie bestaat in de behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met CVS. Dit is mede de aanleiding geweest voor een rapport van de Gezondheidsraad waarin werd aangedrongen op een meer eenduidige benadering. Hier kan een landelijke richtlijn belangrijk aan bijdragen.
Multidisciplinaire richtlijn Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)