Over visitatie

Visitatie heeft betrekking op het individuele functioneren als professional, maar wordt in een zelf samen te stellen groep van collega’s voorbereid en uitgevoerd (vier of vijf deelnemers). De groep kan een deel van de ICT-groep zijn, maar ook enkele collega's uit dezelfde arbodienst of een nieuw te vormen visitatiegroep. Eerst worden de instrumenten individueel ingevuld en daarna in enkele groepsbijeenkomsten besproken en uitgediept, dat alles ter voorbereiding op de formele visitatie: het bezoek van de visitatoren. De formele visitatie vindt plaats gedurende één dagdeel op een door de groep zelf te regelen locatie. Over deze procedure is een instructieboek voor de gevisiteerde beschikbaar.

Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een Individueel verbeterplan (IVP). Het IVP bevat een terugblik op de realisatie van de eerder geformuleerde verbetertrajecten gedurende de afgelopen 5 jaar (dit onderdeel vervalt bij de eerste visitatie), en de verbetertrajecten voor de toekomst. Dit IVP is het belangrijkste onderwerp van bespreking met de visitatoren tijdens de formele visitatie.

De uitvoering van visitatie is in handen van Kwaliteitsbureau NVAB. De prijs van visitatie bedraagt in 2018 per persoon 1.287 euro. Voor de inspanningen die samenhangen met visitatie worden in totaal 25 accreditatiepunten toegekend (per periode van herregistratie). De voorbereiding op de formele visitatie wordt digitaal ondersteund: elke bedrijfsarts kan instructies en vragenlijsten op een gepersonaliseerde website lezen en invullen. Ook het IVP dient daarin te worden ondergebracht. Alleen de betreffende bedrijfsarts heeft toegang tot het eigen domein (en tot de afsluiting van het visitatietraject ook de twee visitatoren).

Nadat de gevisiteerde de visitatie succesvol heeft afgerond én de evaluatievragenlijst heeft ingevuld, worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Voor vragen over visitatie, in relatie tot uw herregistratie, kunt u zich wenden tot het Kwaliteitsbureau NVAB. Voor alle overige vragen rond herregistratie verwijzen we u naar de RGS. Zie contactgegevens in het kader hiernaast.

 

Lees verder