Vakinhoudelijk

Bedrijfsarts en AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die per 25 mei 2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is opgesteld om gegevensbescherming in de Europese Unie te reguleren. Alle landen binnen de Europese Unie hebben nu dezelfde regels rondom privacy. De regels hebben tot doel dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. U krijgt er als bedrijfsarts dan ook zeker mee te maken.

Terugkoppeling verzuimspreekuur: hoe voldoen bedrijfsartsen aan hun informatieplicht?

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft over deze kwestie in 2012 een uitspraak gedaan omdat de bestaande regelgeving niet duidelijk genoeg was. Deze werd besproken in TBV (juni 2012) onder de titel “Houd geen informatie achter”. Een citaat uit deze uitspraak:

Vernieuwde Arbowet (juli 2017): wat zijn voor de bedrijfsarts de belangrijkste wijzigingen?

Over het basis(plus)contract en de nieuwe verplichtingen voor werkgevers (toegang tot bedrijfsarts, overleg BA met OR en preventiemedewerker, bezoek BA dan de werkplek, decond opinion, klachtenprocedure BA, melden beroepsziekten, advisering over preventie door BA) vindt u elders op deze website informatie via deze link

Hoe checkt u de betrouwbaarheid van een medische app?

De Medische App Checker van de KNMG geeft tips en informatie voor het beoordelen van betrouwbaarheid, kwaliteit en privacy. U vindt hem op deze pagina van de KNMG-website

Second Opinion: 7x vraag en antwoord

Vraag 1: Mag je als bedrijfsarts weigeren om een werknemer door te verwijzen voor een second opinion?

Blokkeringsrecht van toepassing op een lopende arbeidsovereenkomst?

De huidige jurisprudentie (2017), gebaseerd op de artikelen die de Autoriteit Persoonsgegevens noemt (zie hierna), luidt:

Bij een onderzoek op aanvraag van een bedrijfsarts in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst geldt geen blokkeringsrecht. De onderliggende gedachte is dat de werkgever een gefundeerde inschatting moet kunnen maken betreffende de veiligheid van de tewerkstelling voor u en voor derden.

Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens: Wanneer mogen werkgever en werknemer over functionele mogelijkheden en beperkingen praten?

Werkgevers mogen geen medische gegevens van ziekgemelde werknemers registreren. Dat betekent volgens de AP dat de werkgever de werknemer ook niet mag vragen naar diens functionele mogelijkheden en beperkingen omdat daaruit mogelijk wel informatie over de gezondheid is te herleiden. Mits de werknemer dat in vrijheid kan doen (of laten) mogen werkgever en werknemer wel praten over taken en functies die de werknemer nog wel kan verrichten. Om iedere druk of dwang te voorkomen staat de AP erop dat dit gesprek over re-integratie alleen plaatsvindt op initiatief van de werknemer.

Eisen aan digitale verzuimsystemen van werkgevers en arbodienstverleners

Bij ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie verwerken veel werkgevers en arbodienstverleners gegevens over de gezondheid van zieke werknemers in digitale verzuimsystemen. Een verzuimsysteem dient minstens te voldoen aan de volgende concrete beveiligingsvereisten128 die voortvloeien uit artikel 13 Wbp:
  • Als het systeem wordt ontsloten via internet, moet toegang tot het systeem met  ten minste twee factorauthenticatie129 worden verkregen. Dit geldt voor de gebruikers die toegang hebben tot het systeem.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vakinhoudelijk